Modify settings and columns
  
Xem: 
225/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/02/2024Lê Văn ChiếnCông bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn Quận 4UBND Quận 4Tư pháp - Hộ tịchQuyết định 28/02/2024Văn bản đang còn hiệu lực
173/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/01/2022Lê Văn ChiếnCông nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021UBND Quận 4Tư pháp - Hộ tịchQuyết định 21/01/2022Văn bản đang còn hiệu lực
03/2020/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2020Trần Hoàng QuânQuyết định Bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 29/05/2020Văn bản đang còn hiệu lực
02/2020/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2020Trần Hoàng QuânBãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 17/04/2020Văn bản đang còn hiệu lực
01/2020/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/03/2020Trần Hoàng QuânQuyết định Bãi bỏ Quyết định số 1067/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 27/03/2020Văn bản đang còn hiệu lực
335/QÐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2019Trần Hoàng QuânCông bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Quận 4 UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 20/02/2019Văn bản đang còn hiệu lực
06/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018Trần Hoàng QuânBãi bỏ Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 07/12/2018Văn bản đang còn hiệu lực
05/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/11/2018Trần Hoàng QuânQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 03/12/2018Văn bản đang còn hiệu lực
04/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/11/2018Trần Hoàng QuânQuyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Đô thị - Nhà đấtQuyết định 28/11/2018Văn bản đang còn hiệu lực
04/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/11/2018Trần Hoàng QuânBãi bỏ Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tài nguyên và Môi trườngQuyết định 28/11/2018Văn bản đang còn hiệu lực
1808/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2018Bùi Thanh TânV/v ban hành Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4UBND Quận 4Đô thị - Nhà đấtQuyết định 19/07/2018Văn bản đang còn hiệu lực
03/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/06/2018Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 28/06/2018Văn bản đang còn hiệu lực
02/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2018Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 27/04/2018Văn bản đang còn hiệu lực
01/2018/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2018Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 12/04/2018Văn bản đang còn hiệu lực
04/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2017Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 25/12/2017Văn bản đang còn hiệu lực
03/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2017Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 17/06/2017Văn bản đang còn hiệu lực
02/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2017Trần Hoàng QuânBãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 01/06/2017Văn bản đang còn hiệu lực
02/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2017Trần Hoàng QuânBãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 01/06/2017Văn bản đang còn hiệu lực
01/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2017Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 24/04/2017Văn bản đang còn hiệu lực
01/2017/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2017Trần Hoàng QuânBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 24/04/2017Văn bản đang còn hiệu lực
02/2014/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/2014Nguyễn Tiến ĐạtBan hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 08/08/2014Văn bản đang còn hiệu lực
03/2013/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2013Nguyễn Tiến ĐạtBan hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụUBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 03/07/2013Văn bản đang còn hiệu lực
05/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2012Nguyễn Tiến ĐạtVề bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân quận 4UBND Quận 4Đô thị - Nhà đấtQuyết định 01/11/2012Văn bản đang còn hiệu lực
05/2012/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/10/2012Nguyễn Tiến ĐạtVề bãi bỏ văn bảnTổ chức - Hành chínhQuyết định 03/11/2012Văn bản đang còn hiệu lực
05/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2011Nguyễn Tiến ĐạtBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 03/07/2011Văn bản đang còn hiệu lực
03/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/05/2011Nguyễn Tiến ĐạtBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 04/06/2011Văn bản đang còn hiệu lực
01/2011/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/03/2011Nguyễn Tiến ĐạtVề ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 10/03/2011Văn bản đang còn hiệu lực
06/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2010Nguyễn Tiến ĐạtBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 18/10/2010Văn bản hết hiệu lực
02/2010/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/03/2010Nguyễn Tiến ĐạtVề ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn Quận 4UBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 12/03/2010Văn bản đang còn hiệu lực
09/2007/QĐ-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/06/2007Lê Kim DungVề bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành từ năm 2004 đến năm 2006, hiện đã hết hiệu lực pháp luậtUBND Quận 4Tổ chức - Hành chínhQuyết định 21/06/2007Văn bản đang còn hiệu lực

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
2
9
3
9
5
Tìm kiếm