Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SettingsLọc
DichVuCongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings>
  <DichVuCong>
    <Web>/</Web>
    <ThuTucHanhChinhConfig>
      <ListUrl>/Lists/Danh%20sch%20th%20tc</ListUrl>
      <TenThuTucHanhChinh>Ti%5Fx00ea%5Fu%5Fx0020%5F%5Fx0111%5F%5Fx1ec1%5F</TenThuTucHanhChinh>
      <CoSoPhapLy>C%5Fx01a1%5F%5Fx0020%5Fs%5Fx1edf%5F%5Fx0020%5Fph</CoSoPhapLy>
      <TrinhTuThucHien>Tr%5Fx00ec%5Fnh%5Fx0020%5Ft%5Fx1ef1%5F%5Fx0020</TrinhTuThucHien>
      <ThanhPhanHoSo>Th%5Fx00e0%5Fnh%5Fx0020%5Fph%5Fx1ea7%5Fn%5Fx00</ThanhPhanHoSo>
      <DoiTuong>%5Fx0110%5F%5Fx1ed1%5Fi%5Fx0020%5Ft%5Fx01b0%5F%5Fx</DoiTuong>
      <ThoiGianGiaiQuyet>Th%5Fx1edd%5Fi%5Fx0020%5Fgian%5Fx0020%5Fgi%5Fx</ThoiGianGiaiQuyet>
      <LePhi>L%5Fx1ec7%5F%5Fx0020%5Fph%5Fx00ed%5F</LePhi>
      <CoQuanBanHanh>%5Fx0110%5F%5Fx01a1%5Fn%5Fx0020%5Fv%5Fx1ecb%5F</CoQuanBanHanh>
      <LinhVuc>L%5Fx0129%5Fnh%5Fx0020%5Fv%5Fx1ef1%5Fc</LinhVuc>
      <CapDo>CapDo</CapDo>
      <DVCURL>DVCURL</DVCURL>
      <Key>Key</Key>
    </ThuTucHanhChinhConfig>
  </DichVuCong>
</Settings>

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
3
9
4
5
0
Tìm kiếm