Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 4

Trang chủ
Giới thiệu
  
UBND QUẬN 4 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  1 13 năm trước
pages pages    53 8 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 14 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    26075 19 giờ trước
HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN    19 7 tuần trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 13 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    12 3 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    10 2 tháng trước
test videos test videos    1 13 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    0 14 năm trước
video_baucu video_baucu    1 13 năm trước
VideoGallery VideoGallery    122 4 năm trước
Videos Videos    2 13 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 12 năm trước
Cong-bo-TTHC Cong-bo-TTHC    170 3 tuần trước
Congbo-TTHC-Coquanbanhanh Congbo-TTHC-Coquanbanhanh    2 9 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    3 10 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    229 2 năm trước
DanhSachThuTucHanhChinh2 DanhSachThuTucHanhChinh2    2 12 năm trước
DisplayStore DisplayStore  DisplayStore  1 13 năm trước
Đơn vị Đơn vị    16 4 năm trước
Gopy_VBDT Gopy_VBDT    0 7 tuần trước
GopyDB GopyDB    19 3 ngày trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
Hoidap Hoidap    29 3 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    40 5 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 14 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 14 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 13 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 14 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 10 ngày trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    20 4 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 6 tuần trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 14 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 14 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 14 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 14 năm trước
Test Test    5 13 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    1 16 tháng trước
VBChidaoDieuHanh VBChidaoDieuHanh    53 7 tuần trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    3 8 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    30 4 tháng trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    6 5 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    8 7 năm trước
VBPL_TP VBPL_TP    1 11 năm trước
VBPL_TW VBPL_TW    4 5 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Giới thiệu  Giới thiệu UBND Quận 4 47 phút trước
Sharepoint Site Quy hoach  9 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0