Modify settings and columns
  
Xem: 
NguồnLọc
LeftMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div class="div-lkweb">
<div class="title-header"><a href="#">LI&Ecirc;N KẾT WEB</a></div>
<div class="tt-content">
<div class="tt-content1">
<table class="lk-web" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="td-select" valign="top"><select id="ctlVNLeft_VnWebsiteLink1_weblink" class="website_link" onchange="var val=this.options[this.selectedIndex].value; if(val!='') {window.open(val);options[0].selected=true;};" name="ctlVNLeft:VnWebsiteLink1:weblink">
            <option value="" selected="selected">Trang web li&ecirc;n kết</option>
              <option value="http://www.hochiminhcity.gov.vn">Hồ Ch&iacute; Minh city web</option>
            <option value="http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn">Quận 1</option>
            <option value="http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn">Quận 2</option>
            <option value="http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn">Quận 3</option>
            <option value="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn">Quận 4</option>
            <option value="http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn">Quận 5</option>
            <option value="http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn">Quận 6</option>
            <option value="http://www.quan7.hochiminhcity.gov.vn">Quận 7</option>
            <option value="http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn">Quận 8</option>
            <option value="http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn">Quận 9</option>
            <option value="http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn">Quận 10</option>
            <option value="http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn">Quận 11</option>
            <option value="http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn">Quận 12</option>
            <option value="http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn">Quận B&igrave;nh T&acirc;n</option>
            <option value="http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn">Quận B&igrave;nh Thạnh</option>
            <option value="http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn">Quận G&ograve; Vấp</option>
            <option value="http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn">Quận Ph&uacute; Nhuận</option>
            <option value="http://www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn">Quận T&acirc;n B&igrave;nh</option>
            <option value="http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn">Quận T&acirc;n Ph&uacute;</option>
            <option value="http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn">Quận Thủ Đức</option>
            <option value="http://www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn">Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh</option>
            <option value="http://www.cangio.hochiminhcity.gov.vn">Huyện Cần Giờ</option>
            <option value="http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn">Huyện Củ Chi</option>
            <option value="http://www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn">Huyện H&oacute;c M&ocirc;n</option>
            <option value="http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn">Huyện Nh&agrave; B&egrave;</option>
            </select></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px; display:none;">
&nbsp;
</div>
RightMenu1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px;">&nbsp<div>
Quyết định thành lậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Cơ sở pháp lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Chức năng, nhiệm vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div id="ctl00_m_g_2648a4e9_1f23_4b22_9030_7e08d7f50db9">
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><font color="#9d0202"><strong>T&ecirc;n, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư ph&aacute;p</strong></font></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>a/ T&ecirc;n của cơ quan:</strong> Sở Tư ph&aacute;p th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
b/ Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>- Chức năng:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">Sở Tư ph&aacute;p l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND Th&agrave;nh phố, gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p trong phạm vi th&agrave;nh phố v&agrave; chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
&nbsp;- Nhiệm vụ:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 1.Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; thống nhất việc ban h&agrave;nh văn bản quy phạm ph&aacute;p luật của UBND Th&agrave;nh phố.- Chủ tr&igrave; soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Được UBND Th&agrave;nh phố ủy nhiệm xem x&eacute;t v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến về mặt ph&aacute;p l&yacute; c&aacute;c dự thảo văn bản quy phạm ph&aacute;p luật do cơ quan kh&aacute;c của UBND Th&agrave;nh phố soạn thảo trước khi tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố quyết định ban h&agrave;nh.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức lấy &yacute; kiến nh&acirc;n d&acirc;n về c&aacute;c dự &aacute;n Luật, Ph&aacute;p lệnh v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c theo sự chỉ đạo của UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; - R&agrave; so&aacute;t, thẩm tra t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của c&aacute;c văn bản do c&aacute;c Sở, ng&agrave;nh v&agrave; UBND quận - huyện ban h&agrave;nh để c&oacute; kiến nghị UBND Th&agrave;nh phố, cơ quan c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t y&ecirc;u cầu sửa đổi, bổ sung hay b&atilde;i bỏ; hệ thống h&oacute;a văn bản quy phạm ph&aacute;p luật ở th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 2. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, bao gồm c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng chứng, gi&aacute;m định Tư ph&aacute;p, hoạt động của Tổ chức Luật sư (trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i), c&aacute;c tổ chức tư vấn ph&aacute;p luật, Trọng t&agrave;i kinh tế, dịch vụ b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute; Nh&agrave; nước theo quy định của ph&aacute;p luật, thực hiện quản l&yacute; Nh&agrave; nước đối với Hội luật gia Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Hội quần ch&uacute;ng theo ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp; 3. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo quy định của Ph&aacute;p lệnh Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự v&agrave; hướng dẫn của Bộ Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 4. Lập kế hoạch tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; phối hợp với c&aacute;c đơn vị, tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; quản l&yacute;, hướng dẫn nghiệp vụ v&agrave; tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c h&ograve;a giải trong phạm vi th&agrave;nh phố; hướng dẫn, kiểm tra việc quản l&yacute;, sử dụng tủ s&aacute;ch ph&aacute;p luật ở x&atilde;, phường, thị trấn.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 5. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c hộ tịch, quốc tịch, l&yacute; lịch tư ph&aacute;p, thống k&ecirc; tư ph&aacute;p theo quy định của ph&aacute;p luật; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Bộ Tư ph&aacute;p thực hiện một số c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c thuộc thẩm quyền.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 6. Bồi dưỡng kiến thức ph&aacute;p luật v&agrave; hướng dẫn nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ Tư ph&aacute;p trong phạm vi Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 7. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức thuộc thẩm quyền quản l&yacute; của Sở Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 8. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Thanh tra trong ng&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật. <br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 9. Gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra văn bản quy phạm ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<br />
<br />
&nbsp; 10. Quản l&yacute; việc nu&ocirc;i con nu&ocirc;i quốc tế.</span></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Giới thiệu chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-align: center"><strong><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">KH&Aacute;NH HỘI XƯA - QUẬN 4 NG&Agrave;Y NAY</span></span></strong></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
V&ugrave;ng đất Kh&aacute;nh Hội xưa tức Quận 4 ng&agrave;y nay được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi c&aacute;c khu vực Kh&aacute;nh Hội, Vĩnh Hội, C&acirc;y B&agrave;ng, X&oacute;m Chiếu, c&ugrave; lao Nguyễn Kiệu từ khi Nguyễn Hữu Cảnh v&agrave;o Nam, lập phủ Gia Định (1693-1698). V&ugrave;ng đất n&agrave;y trước đ&acirc;y c&oacute; nhiều t&ecirc;n gọi như: Tam Hội, Kh&aacute;nh Hội, Kh&aacute;nh Ho&agrave;, Kh&aacute;nh B&igrave;nh, B&igrave;nh &Yacute;, T&acirc;n Vĩnh, Vĩnh Kh&aacute;nh &hellip; thuộc tổng Dương Ho&agrave;, huyện T&acirc;n B&igrave;nh. Thời kỳ thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, Quận 4 được biết đến bởi những t&ecirc;n địa danh như X&oacute;m Chiếu, Kh&aacute;nh Hội (đ&acirc;y l&agrave; những t&ecirc;n gọi quen thuộc của người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định khi n&oacute;i đến v&ugrave;ng đất Quận 4). Địa danh Quận 4 được d&ugrave;ng từ năm 1959 suốt cho đến ng&agrave;y nay.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Quận 4 được tạo bởi ba mặt s&ocirc;ng l&agrave;: s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n (d&agrave;i 2.300 m) về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng bắc, tiếp gi&aacute;p Quận 2; rạch Bến Ngh&eacute; (d&agrave;i 3.250 m) về ph&iacute;a T&acirc;y bắc, tiếp gi&aacute;p Quận 5; k&ecirc;nh Tẻ (d&agrave;i 4.400 m), tiếp gi&aacute;p Quận 7. Diện t&iacute;ch Quận 4 ng&agrave;y nay gần 4,2 km2, được tổ chức gồm 15 phường từ Phường 1 đến Phường 18 (trong đ&oacute; 3 phường đ&atilde; được s&aacute;p nhập lại trong qu&aacute; tr&igrave;nh quy hoạch kh&ocirc;ng c&ograve;n địa danh l&agrave; Phường 7; 11 v&agrave; 17). D&acirc;n số Quận 4 hiện nay gần 200.000 người; c&oacute; 95,43% người Việt, 3,9% người Hoa v&agrave; c&ograve;n lại một số rất &iacute;t l&agrave; người d&acirc;n tộc Khơme, Chăm, Ấn đang sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Đến thăm Quận 4 h&ocirc;m nay, kh&aacute;ch tham quan sẽ dễ nhận ra sự đổi thay bộ mặt đ&ocirc; thị Quận 4. Nếu như l&uacute;c trước v&ugrave;ng đất c&ugrave; lao Kh&aacute;nh Hội nằm trong thế c&ocirc; lập th&igrave; giờ đ&acirc;y đ&atilde; th&ocirc;ng thương sang c&aacute;c khu trung t&acirc;m th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c quận l&acirc;n cận như Quận 1, Quận 5, Quận 7, Quận 8 bởi ch&iacute;nh những c&acirc;y cầu hiện đại mới x&acirc;y dựng. Những th&agrave;nh tựu nổi bật về chỉnh trang kiến thiết đ&ocirc; thị đ&atilde; tạo n&ecirc;n một diện mạo mới cho Quận 4. Những c&acirc;y cầu Calmette, &Ocirc;ng L&atilde;nh, Nguyễn Văn Cừ với d&aacute;ng dấp hiện đại đang uốn lượn bắt qua rạch Bến Ngh&eacute; tạo kh&ocirc;ng gian gần gũi hơn, l&agrave;m tăng th&ecirc;m vẻ mỹ quan v&agrave; mở rộng g&oacute;c nh&igrave;n từ v&ugrave;ng đất Quận 4 sang Quận 1, Quận 5, Quận 8 những khu đ&ocirc; thị trung t&acirc;m của th&agrave;nh phố. Nh&igrave;n về hướng Đ&ocirc;ng bắc, cầu Kh&aacute;nh Hội cạnh Bến Nh&agrave; Rồng đang vươn m&igrave;nh sang khu vực phường Bến Ngh&eacute;, phường Bến Th&agrave;nh - Quận 1, sẵn s&agrave;ng đưa kh&aacute;ch tham quan đến khu thương mại, t&agrave;i ch&iacute;nh sầm uất nhất th&agrave;nh phố từ trước đến nay. Cầu K&ecirc;nh Tẻ s&aacute;nh c&ugrave;ng cầu T&acirc;n Thuận 1 v&agrave; 2 nối liền Quận 4 với khu vực ph&iacute;a Nam, sang Quận 7 v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave;, đ&atilde; sớm đưa đường Kh&aacute;nh Hội v&agrave; Nguyễn Tất Th&agrave;nh Quận 4 trở th&agrave;nh trục lộ ch&iacute;nh li&ecirc;n th&ocirc;ng c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận. Nhiều con đường nhỏ hẹp trước đ&acirc;y được mở rộng hoặc nối d&agrave;i hơn như đường Ho&agrave;ng Diệu, Bến V&acirc;n Đồn, nhiều con đường mới được x&acirc;y dựng như đường Kh&aacute;nh Hội, T&acirc;n Vĩnh, đường 41, đường 48, đường Phường 1,.. đ&atilde; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển mạng lưới giao th&ocirc;ng đường bộ đ&ocirc; thị, g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; tăng cường sự giao lưu giữa c&aacute;c khu vực d&acirc;n cư.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Tr&ecirc;n những con đường ấy, nhiều chung cư cao tầng, t&ograve;a nh&agrave; cao ốc văn ph&ograve;ng đ&atilde; t&ocirc;n tạo th&ecirc;m n&eacute;t hiện đại của một đ&ocirc; thị. Từ những th&agrave;nh tựu mang t&iacute;nh đ&ograve;n bẫy l&agrave; chỉnh trang kiến thiết đ&ocirc; thị, kinh tế Quận 4 những năm qua đang chuyển dịch cơ cấu đ&uacute;ng hướng, chủ yếu l&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh dịch vụ thương mại; tỷ trọng dịch vụ thương mại trong cơ cấu kinh tế quận chiếm 70%. Kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh những cơ sở kỹ thuật hạ tầng hiện đại, Quận 4 đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều nh&agrave; đầu tư, nhiều đơn vị kinh tế t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng về với Quận 4 phục vụ nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của c&aacute;c doanh nghiệp thuộc c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n địa phương. Đồng thời nhờ đẩy mạnh chỉnh trang kiến thiết đ&ocirc; thị m&agrave; các khu vực trọng đi&ecirc;̉m &ocirc; nhi&ecirc;̃m m&ocirc;i sinh, m&ocirc;i trường đ&atilde; được giải quy&ecirc;́t kh&aacute; căn cơ.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n x&acirc;y dựng đời s&ocirc;́ng văn hoá&rdquo; đ&atilde; ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực đến đời sống người d&acirc;n trong c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng d&acirc;n cư. &Yacute; thức ch&acirc;́p hành pháp lu&acirc;̣t, ý thức trách nhi&ecirc;̣m đ&ocirc;́i với c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng, sự nghiệp x&acirc;y dựng và bảo v&ecirc;̣ địa phương được phát huy th&ocirc;ng qua việc khơi dậy truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng y&ecirc;u nước, nh&acirc;n ái, đoàn k&ecirc;́t, tương th&acirc;n tương trợ, tình làng nghĩa xóm vốn l&agrave; những phẩm chất đạo đức qu&yacute; b&aacute;u từ ng&agrave;n xưa của d&acirc;n tộc. Chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo; nơi đ&acirc;y h&agrave;ng năm chăm lo cho h&agrave;ng ng&agrave;n đối tượng diện ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; hộ ngh&egrave;o, đồng thời l&agrave;m vơi nỗi khổ, nỗi bất hạnh của những mảnh đời cơ nhỡ thiếu nơi nương tựa. Việc đưa vào sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng trình phúc lợi c&ocirc;ng c&ocirc;̣ng như Khu vui chơi mi&ecirc;̃n phí dành cho thi&ecirc;́u nhi tại Phường 5 với t&ocirc;̉ng di&ecirc;̣n tích 3.000 m2&nbsp; v&agrave; s&acirc;n chơi miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi tại Phường 16 với tổng diện t&iacute;ch 1.600 m2, quảng trường C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội, Đ&agrave;i Phun nước C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội tạo th&ecirc;m những địa điểm vui chơi, giải tr&iacute; cho Nh&acirc;n d&acirc;n địa phương. C&acirc;u lạc bộ Thể dục thể thao V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n đường Kh&aacute;nh Hội c&ugrave;ng khu vực S&acirc;n chơi thiếu nhi, S&acirc;n vận động Kh&aacute;nh Hội tr&ecirc;n Đường 48 đ&atilde; thay đổi một khu vực trước đ&acirc;y l&agrave; đồng cỏ hoang vắng trở n&ecirc;n khu vực sầm uất nhờ c&aacute;c hoạt động tại đ&acirc;y. Đa số Nh&acirc;n d&acirc;n đến khu vực n&agrave;y tập luyện thể dục thể thao thường xuy&ecirc;n mỗi ng&agrave;y.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, to&agrave;n Đảng bộ Quận 4 tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi mục ti&ecirc;u: &ldquo;Ph&aacute;t huy truyền thống đo&agrave;n kết, nghĩa t&igrave;nh, năng động, s&aacute;ng tạo; tập trung mọi nguồn lực để ph&aacute;t triển kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội to&agrave;n diện, bền vững; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống của Nh&acirc;n d&acirc;n; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c; đảm bảo quốc ph&ograve;ng - an ninh, giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội; n&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền điện tử; từng bước x&acirc;y dựng quận trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; x&acirc;y dựng Đảng bộ v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị quận trong sạch, vững mạnh&rdquo;. Trong đ&oacute;, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh 16 chỉ ti&ecirc;u cơ bản v&agrave; 03 chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m: </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
- Chương tr&igrave;nh chỉnh trang đ&ocirc; thị.<br />
- Chương tr&igrave;nh giảm ngh&egrave;o bền vững.<br />
- Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng &ldquo;Quận 4 - Đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
Với truyền thống đo&agrave;n kết v&agrave; c&aacute;ch mạng, Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 4 giữ vững quyết t&acirc;m, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng Quận 4 ph&aacute;t triển bền vững, văn minh, hiện đại.</span></span></div>
<div style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
</span><strong><span style="font-family: Arial">BAN BI&Ecirc;N TẬP</span></strong></span></div>
<p>&nbsp;</p>
Sơ đồ tổ chứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><img width="550" height="395" alt="" src="http://www1.quan4.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/SDTC.gif" /></p>
Nhân sự lãnh đạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table border="0" style="width: 100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl03_news_title_link"><strong>Ban Gi&aacute;m đốc</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail0">
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ng&ocirc; Minh Hồng</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1957</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Đồng T&acirc;n, huyện Ứng H&ograve;a, tỉnh H&agrave; T&acirc;y</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n Đức văn</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/8/1986.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1982. Từ th&aacute;ng 9/1997 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: Đại biểu Quốc hội kh&aacute;o XII; Đại biểu HĐND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Ph&oacute; Ban Ph&aacute;p chế Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đại biểu Quốc hội kho&aacute; XII</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38243156<br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc thường trực: &Ocirc;ng Mai Lương Kh&ocirc;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1967</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/02/1996.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1989. Từ th&aacute;ng 03/2006 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến gi&aacute;o dục Ph&aacute;p luật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38230437</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: &Ocirc;ng H&agrave; Phước T&agrave;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1955</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/12/1976</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1968. Từ th&aacute;ng 05/2007 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38294256</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1964</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Thới Ho&agrave;, huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/7/1995</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 11/2008 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: B&iacute; thư Chi bộ cơ quan Sở</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38225365</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; L&ecirc; Thị B&igrave;nh Minh</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1962</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: </font>&nbsp;<font size="2" face="Arial">phường B&igrave;nh Đ&ocirc;ng, quận 8, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cao học Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/01/1999</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 05/2009 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38256471</font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl04_news_title_link"><strong>Văn ph&ograve;ng Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail1"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong> : <br />
                &Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh M&ocirc;n - Cử nh&acirc;n Luật,&nbsp;Đại học&nbsp;Kinh tế <br />
                ĐT cơ quan:&nbsp; 38.243157<br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong>:<font size="2" face="Arial"> &Ocirc;ng Huỳnh Tấn Đạt - Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh</font> <br />
                ĐT cơ quan: 38.297052 - 105</p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            </span></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl05_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Kiểm tra văn bản</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail2">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" align="justify"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng:&nbsp; </b>&Ocirc;ng Nguyễn Triều Lưu - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                </font><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan:</span><font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font><br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <div align="justify">
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; Trần Việt Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan:<font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font></p>
                </div>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl06_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tổ chức</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail3">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Phạm Thu Lan - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thạc sỹ Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Thắng - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl07_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Bổ trợ Tư ph&aacute;p</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail4">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong> : &Ocirc;ng Trần Văn Bảy - Thạc sỹ Luật </span></p>
                <div align="justify">
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.225368<br />
                &nbsp;</span></p>
                </div>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; L&acirc;m Quỳnh Thơ - Thạc sỹ Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.225368</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl08_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail5">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương - Thạc sỹ Luật, Cử nh&acirc;n Ch&iacute;nh trị - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở ki&ecirc;m Trưởng ph&ograve;ng.<br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Kim Li&ecirc;n - Thạc sỹ Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng L&ecirc; Đức Thanh - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Dương Thị Thanh Lan - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Hải Trường - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl09_news_title_link"><strong>Thanh tra Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail6">
            <div align="justify">
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng L&acirc;m Quốc Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt">&nbsp;</p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng Phan Thanh T&ugrave;ng - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            </div>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl10_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail7"><blockquote>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Dương Đ&igrave;nh Thọ -&nbsp;Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Phan Hải Hồ -&nbsp;Thạc sỹ Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893</span></p>
                </li>
            </ul>
            </blockquote></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl11_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Hộ tịch - L&yacute; lịch Tư ph&aacute;p - Quốc tịch</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng: </b>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Vũ - Thạc sĩ Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402</font></p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng:</b> &Ocirc;ng Hồng Văn Hải - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402&nbsp;</font> <br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Đ&ocirc;ng Như - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>B&agrave; Ho&agrave;ng Thị Hương Lan<strong> - </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Thịnh <strong>- </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 </font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
Một cửa điện tửDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="padding-bottom: 3px">
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#0072bc" cellpadding="0" width="200" align="center">
    <tbody>
        <tr align="center" bgcolor="#0072bc">
            <td height="25" valign="top" width="200" style="color: #ffffff; font-weight: bold; padding-top: 5px; size: 12px">MỘT CỬA ĐIỆN TỬ</td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td height="150" valign="top">
            <p align="center" style="text-align: center"><iframe id="I1" height="150" marginheight="0" src="http://motcua.ict-hcm.gov.vn/Default.aspx?tabid=81" frameborder="0" width="170" name="I1" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
Bến nhà rồng - Bảo tàng Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BẾN NH&Agrave; RỒNG<br />
BẢO T&Agrave;NG HỒ CH&Iacute; MINH - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br />
&nbsp;</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Ch&iacute; Minh<br />
Điện thoại: (028) 38255740 - (028) 39401053<br />
Website: <a href="http://baotanghochiminh-nr.vn/">http://baotanghochiminh-nr.vn/</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">To&agrave; nh&agrave; c&oacute; đ&ocirc;i rồng gắn tr&ecirc;n n&oacute;c, kiểu &quot;lưỡng long chầu nguyệt&quot; n&ecirc;n thường được gọi l&agrave; &quot;Nh&agrave; Rồng&quot;, do vậy bến cảng thuộc khu vực n&agrave;y cũng mang t&ecirc;n Bến Nh&agrave; Rồng.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="50" align="left" border="0" style="width: 37.5pt; background: #e7f0f1; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; width: 100%; border-bottom: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-top: 0in; padding-left: 0in; border-left: #f0f0f0; padding-right: 0in; background-color: transparent">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><img alt="" width="200" height="132" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/nharong02.jpg" /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bến Nh&agrave; Rồng</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nơi đ&acirc;y, ng&agrave;y 05/06/1911, người thanh ni&ecirc;n Việt Nam y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; ra đi t&igrave;m đường cứu nước. Sau hơn 30 năm b&ocirc;n ba ở nước ngo&agrave;i Nguyễn Tất Th&agrave;nh trở th&agrave;nh nh&agrave; c&aacute;ch mạng l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đứng l&ecirc;n l&agrave;m cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng 8, lập ra nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a. Người thanh ni&ecirc;n ra đi t&igrave;m đường cứu nước năm xưa ch&iacute;nh l&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh sau n&agrave;y.&nbsp;<br />
<br />
Bến Nh&agrave; Rồng hiện nay l&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; một chi nh&aacute;nh nằm trong hệ thống c&aacute;c Bảo t&agrave;ng v&agrave; di t&iacute;ch lưu niệm về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong cả nước.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nơi đ&acirc;y, trước ng&agrave;y 30.4.1975 l&agrave; trụ sở của Tổng C&ocirc;ng ty Vận tải Ho&agrave;ng Đế (Messageries Imp&eacute;riales) - một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n do thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;y dựng sau khi chiếm được S&agrave;i G&ograve;n. Ng&ocirc;i nh&agrave; được x&acirc;y dựng từ giữa nǎm 1862 đến cuối nǎm 1863 ho&agrave;n th&agrave;nh với lối kiến tr&uacute;c phương T&acirc;y nhưng tr&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; gắn hai con rồng ch&acirc;u đầu v&agrave;o mặt trǎng theo m&ocirc; t&iacute;p &quot;lưỡng long chầu nguyệt&quot;, một kiểu trang tr&iacute; quen thuộc của đền ch&ugrave;a Việt Nam. Với kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o đ&oacute; n&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Vận tải Ho&agrave;ng Đế được gọi l&agrave; Nh&agrave; Rồng v&agrave; bến cảng mang t&ecirc;n Bến Cảng Nh&agrave; Rồng. Nǎm 1955, sau khi thực d&acirc;n Ph&aacute;p thất bại, thương cảng S&agrave;i G&ograve;n được chuyển giao cho ch&iacute;nh quyền miền Nam Việt Nam quản l&yacute;, họ đ&atilde; tu sửa lại m&aacute;i ng&oacute;i ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; thay thế hai con rồng cũ bằng hai con rồng mới với tư thế quay đầu ra ngo&agrave;i.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ngay từ những ng&agrave;y đầu mới th&agrave;nh lập, với 03 ph&ograve;ng trưng b&agrave;y (250m2), sau hai lần chỉnh l&yacute; (1990, 1995) l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; 09 ph&ograve;ng với 1482,62 m2 diện t&iacute;ch trưng b&agrave;y; 02 ph&ograve;ng kho chứa 10.927 t&agrave;i liệu, hiện vật v&agrave; 450 hiện vật trưng b&agrave;y ngo&agrave;i trời. Trong 09 ph&ograve;ng trưng b&agrave;y hiện tại, c&oacute; 06 ph&ograve;ng trưng b&agrave;y những chuy&ecirc;n đề cố định bao gồm những tư liệu, hiện vật, h&igrave;nh ảnh li&ecirc;n quan tới tiểu sử, sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; 03 ph&ograve;ng trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề thời sự, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tuy&ecirc;n truyền trong từng thời gian nhất định.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="50" align="left" border="0" style="width: 37.5pt; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; width: 100%; border-bottom: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-top: 0in; padding-left: 0in; border-left: #f0f0f0; padding-right: 0in; background-color: transparent">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="200" height="148" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/nharong_05.jpg" /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Từ nǎm 1995 đến nay, đơn vị đ&atilde; tổ chức trưng b&agrave;y 20 chuy&ecirc;n đềmang t&iacute;nh thời sự tại Bảo t&agrave;ng v&agrave; 16 cuộc trưng b&agrave;y lưu động tại c&aacute;c v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c quận huyện ngoại th&agrave;nh. Tất cả c&aacute;c ph&ograve;ng trưng b&agrave;y sau những lần chỉnh l&yacute; đều được n&acirc;ng l&ecirc;n cả về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức, phối hợp nhiều yếu tố trong kh&acirc;u trưng b&agrave;y tạo t&iacute;nh hấp dẫn đối với người xem. Ngo&agrave;i những hoạt động ch&iacute;nh, Bảo t&agrave;ng c&ograve;n tiến h&agrave;nh những hoạt động tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục rộng r&atilde;i như tổ chức c&aacute;c Hội nghị khoa học, c&aacute;c cuộc tọa đ&agrave;m giữa c&aacute;c thế hệ, n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, giới thiệu v&agrave; chiếu phim, tư liệu, hồi k&yacute;, c&aacute;c ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; về Bảo t&agrave;ng, in lịch, tổ chức kết nạp Đảng, Đo&agrave;n, Đội; tổ chức c&aacute;c cuộc thi t&igrave;m hiểu về tiểu sử, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh..., Bảo t&agrave;ng c&ograve;n l&agrave; nơi hội họp, gặp gỡ l&yacute; tưởng của c&aacute;c tổ chức, đo&agrave;n thể đến sinh hoạt truyền thống, học tập, vui chơi; l&agrave; nơi ra qu&acirc;n của nhiều phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi của Th&agrave;nh phố...</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trong hơn 20 nǎm hoạt động, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đ&oacute;n tiếp gần 20 triệu lượt kh&aacute;ch từ khắp nơi trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i đến tham quan. Đặc biệt c&oacute; h&agrave;ng trǎm đo&agrave;n nguy&ecirc;n thủ quốc gia v&agrave; đo&agrave;n cao cấp c&aacute;c nước đến thǎm viếng t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Từ 400 tư liệu, hiện vật (nǎm 1980) đến nay đ&atilde; c&oacute; 11.372 tư liệu, hiện vật v&agrave; 3300 đầu s&aacute;ch chuy&ecirc;n đề về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Chỉ ri&ecirc;ng từ đầu nǎm đến nay, th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng vận động nh&acirc;n d&acirc;n hiến tặng 2093 tư liệu.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Với sự nỗ lực phấn đấu vươn l&ecirc;n kh&ocirc;ng mệt mỏi v&agrave; l&ograve;ng mến kh&aacute;ch, y&ecirc;u nghề của CB.CNV Bảo t&agrave;ng đ&atilde; để lại những t&igrave;nh cảm tốt đẹp trong l&ograve;ng kh&aacute;ch tham quan v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam. Với những th&agrave;nh t&iacute;ch như tr&ecirc;n, li&ecirc;n tục từ nǎm 1992 đến nay, Bảo t&agrave;ng lu&ocirc;n nhận được bằng khen của Bộ Vǎn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin; của UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt 5 nǎm liền từ 1992 - 1996, Bảo t&agrave;ng vinh dự được Chủ tịch nước tặng hu&acirc;n chương lao động hạng III; nǎm 1998 nh&acirc;n dịp kỷ niệm 300 nǎm S&agrave;i G&ograve;n - TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Rồng đ&atilde; được chọn l&agrave;m biểu tượng của Th&agrave;nh phố, đồng thời UBND Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Hiệp hội LYON của Ph&aacute;p đầu tư trang thiết bị hệ thống chiếu s&aacute;ng nghệ thuật cho Bảo t&agrave;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 21/11/1998, l&agrave;m nổi bật một c&aacute;ch h&agrave;i h&ograve;a c&aacute;c khối kiến tr&uacute;c đem lại sức sống, nǎng động cho ng&ocirc;i Nh&agrave; Rồng về đ&ecirc;m.<o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="50" align="right" border="0" style="width: 37.5pt; background: #e7f0f1; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-top: middle">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; width: 100%; border-bottom: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-top: 0in; padding-left: 0in; border-left: #f0f0f0; padding-right: 0in; background-color: transparent">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-height-rule: exactly; mso-element-left: right; mso-element-top: middle"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="200" height="143" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/nharong_06.jpg" /></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bến Nh&agrave; Rồng - Nơi B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nǎm 2001, nh&acirc;n kỷ niệm 90 nǎm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2001), UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đầu tư việc x&acirc;y dựng mở rộng Bảo t&agrave;ng; v&agrave; x&acirc;y dựng tượng Nguyễn Tất Th&agrave;nh, chỉnh trang nh&agrave; Rồng. Trong đề &aacute;n chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển từ nay đến nǎm 2005, ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động thường xuy&ecirc;n, đơn vị tập trung cải tạo n&acirc;ng cấp mở rộng diện t&iacute;ch trưng b&agrave;y; chỉnh l&yacute; lớn c&aacute;c ph&ograve;ng trưng b&agrave;y cố định, tập trung x&acirc;y dựng những chuy&ecirc;n đề mang đặc trưng của một Bảo t&agrave;ng Chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Nam như chủ đề &quot;B&aacute;c Hồ với miền Nam - miền Nam với B&aacute;c Hồ&quot;.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trong thời gian trước mắt (2001 - 2005) thực hiện ho&agrave;n chỉnh c&ocirc;ng t&aacute;c tin học h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c trưng b&agrave;y v&agrave; quản l&yacute; kho tư liệu, hiện vật. Đẩy mạnh việc triển khai c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&aacute;c hoạt động nghiệp vụ, thực hiện nối mạng với Sở Vǎn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin, tiến tới nối mạng trao đổi th&ocirc;ng tin tư liệu với Cục Bảo tồn Bảo t&agrave;ng, với c&aacute;c Bảo t&agrave;ng v&agrave; di t&iacute;ch lưu niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Phối hợp với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng đề &aacute;n &quot;<b>M&ocirc; h&igrave;nh khung cảnh khu vực Cảng S&agrave;i G&ograve;n những nǎm 1911&quot; (ngo&agrave;i trời) c&ugrave;ng việc phục chế chiếc t&agrave;u AMIRAL LATOUCH TREVILL m&agrave; ng&agrave;y 5/6/1911 B&aacute;c Hồ đ&atilde; ra đi t&igrave;m đường cứu nước</b> nhằm l&agrave;m sinh động, phong ph&uacute; hơn h&igrave;nh thức trưng b&agrave;y của Bảo t&agrave;ng v&agrave; tạo ấn tượng cảm x&uacute;c trực quan g&acirc;y sự hấp dẫn kh&aacute;ch v&agrave;o tham quan, định hướng ph&aacute;t triển v&agrave; phối hợp với ng&agrave;nh Du lịch, tạo sự thu h&uacute;t đối với kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
Đình - Chùa - Nhà thờDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td>
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đ&Igrave;NH - CH&Ugrave;A - NH&Agrave; THỜ</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td width="4">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="top">
                        <div align="center">
                        <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                            <tbody>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><img width="200" height="129" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/ChuaKimLien.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ch&ugrave;a Kim Li&ecirc;n<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 129F/1 Bến V&acirc;n&nbsp;Đồn, P.6, Q.4.<br />
                                    Điện thoại: 39400368.<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1946.<br />
                                    Trụ tr&igrave; đầu ti&ecirc;n: Ho&agrave; thượng Th&iacute;ch H&agrave;nh Trụ.<br />
                                    Trụ tr&igrave; hiện nay: Ni sư Th&iacute;ch Nữ Khiết Minh.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Thuộc hệ ph&aacute;i Bắc T&ocirc;ng.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động Phật sự, c&ograve;n quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo để hoạt động cho gi&aacute;o hội, x&atilde; hội.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 1">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 4%; padding-right: 0in; height: 14.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 2">
                                    <td>
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ch&ugrave;a Gi&aacute;c Nguy&ecirc;n<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 129F/186/2 Bến V&acirc;n Đồn, P.6, Q.4<br />
                                    Điện thoại: 39402694<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1947<br />
                                    Trụ tr&igrave; đầu ti&ecirc;n: Ho&agrave; thượng Th&iacute;ch H&agrave;nh Trụ<br />
                                    Trụ tr&igrave; hiện nay: Thượng toạ Th&iacute;ch Minh Nghĩa</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Thuộc hệ ph&aacute;i Bắc T&ocirc;ng. C&oacute; lối kiến tr&uacute;c theo trường ph&aacute;i Bắc T&ocirc;ng. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n được gọi l&agrave; Tổ Đ&igrave;nh v&igrave; cung cấp nhiều vị sư l&agrave;m trụ tr&igrave; cho c&aacute;c nơi.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="130" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/ChuaGiacNguyen.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 3">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 4">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="130" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/LinhQuangTinhXa.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Linh Quang Tịnh X&aacute;<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 40/60 Nguyễn Kho&aacute;i, P.2, Q.4.<br />
                                    Điện thoại: 38253003. Th&agrave;nh lập: năm 1953.<br />
                                    Trụ tr&igrave; đầu ti&ecirc;n: Ho&agrave; thượng Th&iacute;ch Phổ Ứng<br />
                                    Trụ tr&igrave; hiện nay: Thượng Tọa Th&iacute;ch Từ Giang.<br />
                                    Linh Quang Tịnh x&aacute; được tu tạo th&agrave;nh một <b>đại gi&agrave; lam thanh tịnh</b> uy nghi như ng&agrave;y nay. Linh Quang Tịnh x&aacute; mang d&aacute;ng vẻ đặc trưng của lối kiến tr&uacute;c cổ phương Đ&ocirc;ng.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 5">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 6">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nh&agrave; thờ Tin L&agrave;nh Kh&aacute;nh Hội<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 98 L&ecirc; Quốc Hưng, P.12, Q.4<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1954<br />
                                    Mục sư đầu ti&ecirc;n: Mục sư Nguyễn Thanh Hằng, Mục sư Trần B&aacute; Th&agrave;nh (Ki&ecirc;m nhiệm).<br />
                                    Mục sư hiện nay: Mục sư Phan Vĩnh Cự.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">L&agrave; nh&agrave; thờ lớn của đạo Tin L&agrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. C&oacute; số t&iacute;n đồ tr&ecirc;n 1.500 người. Thuộc hệ ph&aacute;i Tin L&agrave;nh miền Nam Việt Nam.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="128" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/TinLanhKhanhHoi.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 7">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%" nowrap="nowrap">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 8">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="131" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/NhathoVinhHoi.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nh&agrave; thờ Vĩnh Hội<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 158 Bến V&acirc;n Đồn, P.6, Q.4.<br />
                                    Điện thoại: 39400768.<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1966.<br />
                                    Linh mục ch&aacute;nh xứ đầu ti&ecirc;n: Linh mục Henri Raimbaux.<br />
                                    Linh mục hiện nay: Linh mục Nguyễn Văn Trinh.<br />
                                    Được x&acirc;y dựng lại mới từ năm 1993, c&oacute; lối kiến tr&uacute;c theo trường ph&aacute;i &Aacute; Đ&ocirc;ng. Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c mục vụ, Nh&agrave; thờ c&ograve;n c&oacute; lớp dạy cắt may c&ocirc;ng nghiệp miễn ph&iacute;, 03 lớp học t&igrave;nh thương, ph&ograve;ng kh&aacute;m bệnh -&nbsp; ph&aacute;t thuốc từ thiện.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 9">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 10">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nh&agrave; thờ T&ocirc;n Đản (Kh&aacute;nh Hội)<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 136 T&ocirc;n Đản, P.10, Q.4<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1961<br />
                                    Linh mục ch&aacute;nh xứ đầu ti&ecirc;n: Linh mục Dương Ho&agrave;ng Thanh<br />
                                    Linh mục hiện nay: Linh mục Đỗ Anh Dũng</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nh&agrave; thờ được sửa chữa lớn năm 2001, ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động t&ocirc;n gi&aacute;o, Nh&agrave; thờ c&ograve;n quan t&acirc;m đến việc ph&ograve;ng chống c&aacute;c tệ nạn trong giới trẻ.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="135" height="200" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/nhathoTinhlanh.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 11">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 12">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="139" height="200" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/GX_XomChieu.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nh&agrave; thờ X&oacute;m Chiếu<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 92B/20 bis T&ocirc;n Thất Thuyết, P.16, Q.4.<br />
                                    Điện thoại: 38254739.<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm1856.<br />
                                    Linh mục ch&aacute;nh xứ đầu ti&ecirc;n: Linh mục Nguyễn Văn Thuyết.<br />
                                    Linh mục hiện nay: Linh mục Nguyễn Thới H&ograve;a.<br />
                                    Nh&agrave; thờ X&oacute;m Chiếu c&oacute; ni&ecirc;n đại gần 100 năm, được x&acirc;y dựng theo trường ph&aacute;i kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p - Nhật. Nh&agrave; thờ cao 30 m&eacute;t, diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng 500m2 nằm trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n rộng 3ha.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 13">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 14">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Th&aacute;nh tịnh Ngọc Minh Đ&agrave;i<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 22 Nguyễn Kho&aacute;i, P.2, Q.4<br />
                                    Th&agrave;nh lập: năm 1930<br />
                                    Đầu họ đạo đầu ti&ecirc;n: Lễ sanh L&ecirc; Quang Sanh<br />
                                    Đầu họ đạo hiện nay: Gi&aacute;o sư Đo&agrave;n Ngọc&nbsp;Minh</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Thuộc hệ ph&aacute;i Ti&ecirc;n Thi&ecirc;n. C&oacute; lối kiến tr&uacute;c theo đặc điểm Nam Bộ. Th&aacute;nh tịnh c&ograve;n c&oacute; cơ sở kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuộc miễn ph&iacute; được duy tr&igrave; từ 1980 cho đến nay.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="124" height="200" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/NgocMinhDai.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 15">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 16">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="129" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/dinhKhanhHoi.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh Hội<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 71-73 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, P.13, Q.4<br />
                                    Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh Hội l&agrave; một trong bốn ng&ocirc;i đ&igrave;nh c&oacute; nguồn gốc cổ xưa đặt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4. Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh Hội xưa vốn tọa lạc b&ecirc;n bờ rạch Bến Ngh&eacute;, b&acirc;y giờ l&agrave; đường Đo&agrave;n Như H&agrave;i. Ng&ocirc;i đ&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; bị Ph&aacute;p đốt ch&aacute;y c&ugrave;ng với l&agrave;ng Kh&aacute;nh Hội v&agrave;o th&aacute;ng 02 năm 1858. Năm 1935 đ&igrave;nh mới được x&acirc;y dựng lại ở vị tr&iacute; như hiện nay.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 14.25pt; mso-yfti-irow: 17">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="mso-yfti-irow: 18; mso-yfti-lastrow: yes">
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đ&igrave;nh Vĩnh Hội<br />
                                    </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 240 Bến V&acirc;n Đồn, P.5, Q.4<br />
                                    Đ&igrave;nh Vĩnh Hội l&agrave; một trong số &iacute;t những ng&ocirc;i đ&igrave;nh ở TP.HCM c&ograve;n giữ được bản sắc phong cổ xưa, do vua Tự Đức ban năm 1895. Đ&igrave;nh Vĩnh Hội c&ograve;n bảo tồn c&aacute;c kiến tr&uacute;c như: ch&aacute;nh điện, tiền điện, nh&agrave; hậu, miếu B&agrave;... Ch&aacute;nh điện được x&acirc;y dựng theo kiểu nh&agrave; tứ trụ truyền thống của đ&igrave;nh Nam bộ. H&agrave;ng năm, đ&igrave;nh Vĩnh Hội tổ chức c&uacute;ng Kỳ y&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 12, 13, 14 th&aacute;ng 2 &acirc;m lịch</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="4%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td width="48%">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img width="200" height="128" alt="" src="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-10/DinhVinhHOi.jpg" /></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
Nhà thiếu nhiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">NH&Agrave; THIẾU NHI QUẬN 4 TỔ CHỨC HỘI THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ &ldquo;SẮC M&Agrave;U TUỔI THƠ&rdquo;</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="10%" align="right" style="width: 10%; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-cellspacing: 1.5pt">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><img width="250" height="188" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/NTNtranh.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c em tham gia Hội thi vẽ tranh &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo;</span></i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Li&ecirc;n tục nhiều năm liền, Đội vẽ Nh&agrave; Thiếu nhi quận 4 đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kể. Nổi bật nhất l&agrave; tham dự v&agrave; đạt giải thưởng cao tại c&aacute;c hội thi vẽ tranh quốc tế của Phần Lan, Nhật Bản, Ai Cập&hellip;Ngo&agrave;i ra, tại c&aacute;c hội thi cấp th&agrave;nh phố như N&eacute;t vẽ xanh, Nh&agrave;nh cọ non, C&agrave;nh cọ M&ugrave;a xu&acirc;n, Thiếu nhi Miền Nam với B&aacute;c T&ocirc;n cũng đạt được nhiều giải A, B&hellip;. </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tiếp tục ph&aacute;t huy thế mạnh sẵn c&oacute;, nhằm tạo th&ecirc;m một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n dịp Xu&acirc;n về; qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện c&aacute;c em c&oacute; năng khiếu trong lĩnh vực hội họa, s&aacute;ng ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 01 năm 2009, tại Điểm Sinh hoạt thiếu nhi quận 4 (Cơ sở 3) đ&atilde; diễn ra Hội thi vẽ tranh &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo; với sự tham dự của 280 em học sinh Tiểu học v&agrave; 130 em học sinh Trung học cơ sở trong quận 4.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="10%" align="left" style="width: 10%; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-cellspacing: 1.5pt">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-height-rule: exactly"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><img width="250" height="188" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/NTNtranh2.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c em tham gia Hội thi vẽ tranh &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo;</span></i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hội thi thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m, ủng hộ của phụ huynh. Kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi s&aacute;ng ng&agrave;y Chủ nhật thật sự n&aacute;o nhiệt. H&agrave;ng trăm phụ huynh đưa con em m&igrave;nh đến tham dự hội thi với tất cả sự chuẩn bị chu đ&aacute;o n&agrave;o l&agrave; m&agrave;u nước, m&agrave;u s&aacute;p, cọ vẽ, b&uacute;t ch&igrave;, gi&aacute; vẽ&hellip;c&ugrave;ng với sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c em học sinh. Sau 2 giờ, những bức tranh do c&aacute;c em thực hiện được ho&agrave;n th&agrave;nh. Bằng những n&eacute;t vẽ ng&acirc;y thơ, trong s&aacute;ng v&agrave; hồn nhi&ecirc;n những bức tranh ca ngợi n&eacute;t đẹp qu&ecirc; hương, nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, m&ocirc;i trường sống xung quanh được c&aacute;c em thể hiện một c&aacute;ch sinh động. </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Kết quả ở Bảng A (tiểu học) c&oacute; 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C v&agrave; 9 giải khuyến kh&iacute;ch. Bảng B (trung học cơ sở), Ban Gi&aacute;m khảo cũng đ&atilde; chọn được 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C v&agrave; 5 giải khuyến kh&iacute;ch. C&aacute;c tranh đoạt giải sẽ được gởi tham dự hội thi N&eacute;t vẽ xanh cấp th&agrave;nh phố. </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hội thi &ldquo;Sắc m&agrave;u tuổi thơ&rdquo; đ&atilde; mở đầu cho chuỗi c&aacute;c hoạt động mừng Xu&acirc;n - mừng Đảng 2009 của Nh&agrave; Thiếu nhi quận 4 k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 11/01/2009 đến hết ng&agrave;y 03/02/2009. </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<div align="center">
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="30%" style="width: 30%; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-cellspacing: 1.5pt">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><img width="250" height="188" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/NTNtranh3.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c tranh đoạt giải<br />
            &nbsp;</span></i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><img width="250" height="188" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/NTNtranh4.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><br />
            </span><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c tranh đoạt giải</span></i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nga Nhi</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
Trung tâm văn hóaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size: x-small"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M VĂN H&Oacute;A QUẬN 4</span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span></b><span style="font-size: x-small"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #484848; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: </span></b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #484848; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">236 Bến V&acirc;n Đồn, phường 5, Q.4, Tp.HCM</span></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #484848; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><br />
</span><span style="font-size: x-small"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #484848; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐT: 39400455 - 38261550 - Fax: 38268975 - Email:</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="mailto:ttvh.q4@tphcm.gov.vn"><span style="font-size: x-small">ttvh.q4@tphcm.gov.vn</span></a></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><br />
&nbsp;</span><span dir="ltr" style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TTVH c&oacute; nhiệm vụ ch&iacute;nh như sau:<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- X&acirc;y dựng kế hoạch, nội dung, chương tr&igrave;nh hoạt động h&agrave;ng năm về ph&aacute;t triển văn ho&aacute; văn nghệ<br />
<br />
</span><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_8" type="#_x0000_t75" alt="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2004/12/152/toa_nha1.jpg" o:spid="_x0000_s1028" o:allowoverlap="f" style="z-index: 1; position: absolute; text-align: left; margin-top: 0px; width: 150pt; height: 93.75pt; visibility: visible; margin-left: 110pt; left: 0px; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 3pt; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 3pt; mso-position-horizontal: right; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata o:title="toa_nha1" src="file:///C:\Users\SHAREP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img hspace="10" alt="" align="right" width="200" height="125" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/toa_nha1.jpg" />- Tổ chức c&aacute;c hoạt động văn ho&aacute; văn nghệ quần ch&uacute;ng, c&aacute;c lễ hội văn ho&aacute; d&acirc;n gian, li&ecirc;n hoan, hội thi, hội diễn, th&ocirc;ng tin triển l&atilde;m, hội thảo chuy&ecirc;n đề, c&aacute;c hoạt động của nh&oacute;m sở th&iacute;ch, CLB vui chơi giải tr&iacute;, ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tại trung t&acirc;m hoạc lưu động, đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức văn h&oacute;a nghệ thuật của nh&acirc;n d&acirc;n trong quận<br />
<br />
- Tổ chức v&agrave; duy tr&igrave; hoạt động thư viện, nh&agrave; truyền thống, bảo tồn bảo t&agrave;ng tr&ecirc;n cơ sở nhu cầu của địa phương v&agrave; quy định của ng&agrave;nh văn ho&aacute;.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Hướng dẫn, tập huấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ hoạt động phong tr&agrave;o văn ho&aacute; văn nghệ ở c&aacute;c Phường v&agrave; c&aacute;c đơn vị cơ sở trong quận<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức c&aacute;c lớp bồi dưỡng v&agrave; tập huấn năng khiếu nghệ thuật cho c&aacute;c đối tượng trong v&agrave; ngo&agrave;i Quận<br />
</span><v:shape id="Picture_x0020_9" type="#_x0000_t75" alt="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2004/12/152/ttvh3.jpg" o:spid="_x0000_s1027" o:allowoverlap="f" style="z-index: 2; position: absolute; text-align: left; margin-top: 0px; width: 150pt; height: 99.75pt; visibility: visible; margin-left: 110pt; left: 0px; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 0; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 0; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: right; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata o:title="ttvh3" src="file:///C:\Users\SHAREP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><br />
<img hspace="10" alt="" align="right" width="200" height="133" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/ttvh3.jpg" />- Được tổ chức c&aacute;c dịch vụ văn ho&aacute; th&ocirc;ng tin để phục vụ c&aacute;c hoạt động của Trung t&acirc;m, đồng thời g&oacute;p phần tạo nguồn thu, đảm bảo từng bước c&acirc;n đối thu chi, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của Trung t&acirc;m v&agrave; thực hiện nghĩa vụ đối với nh&agrave; nước<br />
<br />
<b><span style="color: navy">* <u>Thường xuy&ecirc;n mở c&aacute;c lớp</u>:<o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Nhạc l&yacute; cơ bản, thanh nhạc, organ, guitar, piano, mandolin, đ&agrave;n tranh.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Kịch n&oacute;i, MC c&aacute;c chương tr&igrave;nh, ng&acirc;m thơ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- M&uacute;a: d&acirc;n gian, hiện đại, khi&ecirc;u vũ(căn bản, n&acirc;ng cao, chuy&ecirc;n đề).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Nữ c&ocirc;ng gia ch&aacute;nh: nấu ăn, l&agrave;m b&aacute;nh, cắm hoa, bới t&oacute;c, trang điểm.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- C&aacute;c lớp năng khiếu v&otilde; thuật: Karatedo, Vovinam.<b><span style="color: navy"><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">* <u>Hoạt động c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ tại Trung t&acirc;m</u>:<br />
<br />
</span></b><v:shape id="Picture_x0020_10" type="#_x0000_t75" alt="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2004/12/152/ttvh04.jpg" o:spid="_x0000_s1026" o:allowoverlap="f" style="z-index: 3; position: absolute; margin-top: 0px; width: 150pt; height: 99pt; visibility: visible; margin-left: 110pt; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 4.5pt; mso-wrap-distance-top: 2.25pt; mso-wrap-distance-right: 4.5pt; mso-wrap-distance-bottom: 2.25pt; mso-position-horizontal: right; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata o:title="ttvh04" src="file:///C:\Users\SHAREP~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img hspace="10" alt="" align="right" width="200" height="132" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/ttvh04.jpg" />- CLB thơ, t&agrave;i tử, cải lương, nhạc trẻ, nhạc truyền thống, d&acirc;n ca, c&acirc;y kiểng, l&acirc;n-sư-rồng, nhiếp ảnh, m&uacute;a(d&acirc;n gian, hiện đại).<br />
<br />
- CLB Karaoke với thiết bị hiện đại, &acirc;m thanh đặc sắc, nội thất trang nh&atilde;. Nhận phục vụ Karaoke tại c&aacute;c cơ quan, x&iacute; nghiệp, trường học.<br />
<br />
- Nhận ghi &acirc;m giọng h&aacute;t chuyển qua CD, thiết kế v&agrave; d&agrave;n dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn nghệ, thực hiện nhạc nền(playback) theo y&ecirc;u cầu.<br />
<br />
- Cho thu&ecirc; mặt bằng tổ chức li&ecirc;n hoan, tiệc cưới, sinh nhật.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
Trung tâm y tế dự phòngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt">TRUNG T&Acirc;M Y TẾ DỰ PH&Ograve;NG QUẬN 4</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt">Địa chỉ :</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt"> 217 Kh&aacute;nh Hội, phường 6, quận 4; 396/27 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, phường 18, quận 4; 24 L&ecirc; Văn Linh, phường 12, quận 4; 02 L&ecirc; Quốc Hưng, phường 12, quận 4.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt">Điện thoại :</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt"> (08) - 35392827; 38265949; 38261089; <b>Fax :</b> 39434763<br />
<b>Email : </b>ttyt.q4@tphcm.gov.vn</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt">Trung t&acirc;m Y tế dự ph&ograve;ng quận 4 l&agrave; đơn vị sự nghiệp được th&agrave;nh lập theo quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ng&agrave;y 13/4/2007 của UBND th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện c&aacute;c chức năng ph&ograve;ng chống dịch bệnh v&agrave; c&aacute;c bệnh x&atilde; hội, chăm s&oacute;c sức khỏe ban đầu tại c&aacute;c trạm y tế, chăm s&oacute;c sức khỏe trẻ em.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt">Trung t&acirc;m Y tế dự ph&ograve;ng quận 4 c&oacute; 03 ph&ograve;ng, 08 khoa v&agrave; 15 trạm y tế phường với đội ngũ b&aacute;c sĩ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt">1. Thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh quốc gia về chăm s&oacute;c sức khỏe ban đầu, kh&aacute;m chữa bệnh trẻ em, kh&aacute;m điều trị bệnh nh&acirc;n Bảo hiểm y tế.<br />
2. Thực hiện c&aacute;c dịch vụ về chăm s&oacute;c sức khỏe như tư vấn ch&iacute;ch ngừa c&aacute;c loại bệnh bằng vaccin nội ngoại cho trẻ em, người lớn, thai phụ. Kh&aacute;m v&agrave; điều trị c&aacute;c bệnh l&acirc;y truyền qua đường t&igrave;nh dục.<br />
3. Cận l&acirc;m s&agrave;ng : thực hiện c&aacute;c x&eacute;t nghiệm về thực phẩm, m&ocirc;i trường. Ph&ograve;ng x&eacute;t nghiệm đ&atilde; được thẩm định thực hiện c&aacute;c x&eacute;t nghiệm sinh l&yacute;, sinh h&oacute;a, vi sinh, x&eacute;t nghiệm tầm so&aacute;t,... Si&ecirc;u &acirc;m m&agrave;u, soi cổ tử cung, X quang h&igrave;nh phổi, đo điện tim.<br />
4. Đặc biệt : khoa Tham vấn v&agrave; Hỗ trợ c&ocirc;ng đồng thực hiện tư vấn x&eacute;t nghiệm v&agrave; điều trị miễn ph&iacute; HIV/AIDS bằng thuốc ARV, điều trị nghiện c&aacute;c chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.<br />
5. Li&ecirc;n chuy&ecirc;n khoa : kh&aacute;m ph&aacute;t hiện, quản l&yacute;, điều trị bệnh nh&acirc;n lao - t&acirc;m thần - da liễu.<br />
6. 15 trạm y tế phường lu&ocirc;n được đầu tư v&agrave; trang bị về cơ sở vật chất v&agrave; trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị, phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n địa b&agrave;n.<br />
7. Thực hiện kh&aacute;m sức khỏe định kỳ, sức khỏe bệnh nghề nghiệp, nhận hợp đồng đến c&aacute;c cơ quan - x&iacute; nghiệp để kh&aacute;m.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
Bệnh viện quận 4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BỆNH VIỆN QUẬN 4<br />
Địa chỉ&nbsp;: 63-65 Bến V&acirc;n Đồn, Quận 4<br />
Điện thoại&nbsp;: 38261568 - Fax : 38267229</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="11%" align="left" style="width: 11%; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-cellspacing: 1.5pt">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-height-rule: exactly"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><img width="200" height="131" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/Benhvien.jpg" /></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bệnh viện quận 4 l&agrave; đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập thuộc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận 4, Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Y tế th&agrave;nh phố v&agrave; sự quản l&yacute; to&agrave;n diện của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận 4.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bệnh viện quận 4 l&agrave; bệnh viện theo ti&ecirc;u chuẩn hạng III, c&oacute; 100 giường bệnh nội tr&uacute; v&agrave; hệ thống ph&ograve;ng kh&aacute;m ngoại tr&uacute; với trang thiết bị hiện đại, đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu kh&aacute;m chữa bệnh cho người d&acirc;n v&agrave; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bệnh viện quận 4 c&oacute; 4 ph&ograve;ng ban chức năng:</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1. Ph&ograve;ng Kế hoạch Tổng hợp<br />
2. Ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&aacute;nh - Quản trị<br />
3. Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh - Kế to&aacute;n<br />
4. Ph&ograve;ng Điều dưỡng</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">v&agrave; 13 khoa như sau:</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1. Khoa Kh&aacute;m bệnh<br />
2.&nbsp;Khoa Cấp cứu<br />
3.&nbsp;Khoa X&eacute;t nghiệm <br />
4.&nbsp;Khoa Chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh <br />
5.&nbsp;Khoa Nội<br />
6.&nbsp;Khoa Ngoại <br />
7.&nbsp;Khoa Sản<br />
8.&nbsp;Li&ecirc;n Chuy&ecirc;n khoa<br />
9.&nbsp;Khoa Y học cổ truyền<br />
10.&nbsp;Khoa Chống nhiễm khuẩn<br />
11.&nbsp;Khoa Dược<br />
12.&nbsp;Khoa Nhi<br />
13.&nbsp;Khoa Dinh dưỡng</span></p>
Hộp thư góp ýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 570px;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/Quan8/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>HỘP THƯ GÓP Ý</span></div><BR />
so do to chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><img width="800" height="575" alt="" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2010-11/SDTC.gif" /></p>
SO DO SITEDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div style="text-align: center"><span style="font-size: small"><span style="color: #000000"><b><span style="line-height: 150%">CẤU TR&Uacute;C TH&Ocirc;NG TIN TRANG TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N CITYWEB QUẬN 4</span></b></span></span></div>
</div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">1 GIỚI THIỆU</span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">1.1 </span></span><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/gioi-thieu-chung.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">Giới thiệu chung</span></span></a></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">1.2 </span></span><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/ban-do-hanh-chinh.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh</span></span></a></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/coquantructhuoc.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">1.3 Cơ quan trực thuộc</span></span></a></span></span></div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;<span style="color: black; line-height: 150%">1.4&nbsp;Địa&nbsp;điểm tham quan&nbsp; </span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/ben-nha-rong.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">1.4.1&nbsp;Bến nh&agrave; rồng - Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/dinh-chua-nhatho.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">1.4.2 Đ&igrave;nh - Ch&ugrave;a - Nh&agrave; thờ</span></span></a></span><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">&nbsp; </span></span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">2&nbsp;QUY HOẠCH PH&Aacute;T TRIỂN</span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=%c4%90%e1%bb%8bnh+h%c6%b0%e1%bb%9bng+ph%c3%a1t+tri%e1%bb%83n+kinh+t%e1%ba%bf&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.1 Định hướng ph&aacute;t triển kinh tế</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=L%c4%a9nh+v%e1%bb%b1c+qu%e1%ba%a3n+l%c3%bd+%c4%91%c3%b4+th%e1%bb%8b&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.2 Lĩnh vực quản l&yacute; đ&ocirc; thị</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.2 Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</span></span></a></span><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20m%E1%BB%9Di%20g%E1%BB%8Di%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.3 Dự &aacute;n mời gọi đầu tư</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%2C%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.4 Dự &aacute;n, hang mục đầu tư</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/quyhoach/lists/posts/post.aspx?Source=%2fquyhoach&amp;Category=Quy%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%2C%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.5 Quy hoạch đ&ocirc; thị, kế hoạch sử dung đất</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">3&nbsp;CHỈ ĐẠO ĐIỀU H&Agrave;NH</span>&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-dieu-hanh.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.1 Văn bản chỉ đạo điều h&agrave;nh</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/y-kien-phan-hoi.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">3.2 &Yacute; kiến phản hồi</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">4&nbsp;TIN TỨC - SỰ KIỆN</span>&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=%c4%90%e1%ba%a3ng+-+%c4%90o%c3%a0n+th%e1%bb%83&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">4.1 Đảng - Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c Đo&agrave;n thể</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Ch%c3%adnh+quy%e1%bb%81n&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">4.2 Ch&iacute;nh quyền</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=Kh%e1%bb%91i+ph%c6%b0%e1%bb%9dng&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">4.3 Khối phường</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%">5&nbsp;VĂN BẢN PH&Aacute;P LUẬT</span></span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&amp;Category=C%e1%ba%a3i+c%c3%a1ch+h%c3%a0nh+ch%c3%adnh&amp;Mode=2"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">6&nbsp;CẢI C&Aacute;CH H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black; line-height: 150%"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/thu-tuc-hanh-chinh.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">7 THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</span></span></a></span></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small"><span style="color: black"><a href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/pages/tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx"><span style="font-size: small"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none">8 TRA CỨU HỒ SƠ H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</span></span></a></span></span></div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<div><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div>
<p>&nbsp;</p>
Tra cứu hồ sơ hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 100%;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/So-TuPhap/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>TRA CỨU HỒ SƠ H&Agrave;NH CH&Iacute;Nh</span></div>
<p><br />
&nbsp;</p>
tiêu đề thủ tục hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 570px;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/So-TuPhap/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</span></div>
tiêu đề văn bản pháp luậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.map{
width: 570px;
border: 1px #e1e1e1 solid;
height: 25px;
*height: 27px;
background-color: #efefef;
line-height: 24px;
}
.map span{
color: #3f3f3f!important;
text-transform: uppercase;
font-size: 12px;
background: url("/_layouts/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/So-TuPhap/icon-cms-title.gif") no-repeat 10px 2px;
padding-left: 30px!important;
font-family:Arial;
font-weight:bold;

}</style></p>
<div class="map"><span>VĂN BẢN PHÁP LUẬT</span></div>
ứng cử viên quốc hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><strong><span id="vi3_vi18_ctl00_lblNewsTitle">Danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn vị ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII tại TP Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></span></span></p>
<p><br />
&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small">Click v&agrave;o đ&acirc;y để download:</span></p>
<p><br />
&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/UCVQH_TPHCM.doc"><font color="#003399">File Word</font></a></span></p>
<p><br />
&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small"><font color="#003399"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/UCV%20DBQH.pdf">File PDF</a></font></span></p>
<p><br />
&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small"><a href="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2011-5/UCVQH_TPHCM.htm"><font color="#003399">File HTML</font></a></span></p>
</div>
Ứng cử viên hđnd tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td id="MSOZoneCell_WebPartctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c" valign="top">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" toplevel="">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td valign="top">
                        <div id="WebPartctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c" class="ms-WPBody" allowexport="false" allowdelete="false" width="100%" haspers="false" webpartid="c26eea79-fca5-4d93-b06c-55904188260c">
                        <div id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c">
                        <div id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c_ctl00_mainPanel">
                        <div>
                        <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 14pt"><b><span style="color: rgb(51,102,153)"><font size="5" face="">Danh s&aacute;ch những người ứng cử Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố kh&oacute;a VIII nhiệm kỳ 2011-2016</font></span></b></span></p>
                        <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 15.8pt; margin: 3.3pt 297.95pt 0pt 298.8pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 8.5pt"><o:p></o:p></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        <p style="text-align: center">&nbsp;</p>
                        <p style="text-align: center"><span style="position: relative; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; top: 0.5pt; mso-text-raise: -.5pt">Đ<span style="letter-spacing: -0.05pt">ơ</span>n<span style="letter-spacing: 0.05pt"> v</span>ị<span style="letter-spacing: 0.05pt"> b</span>ầu<span style="letter-spacing: 0.05pt"> </span>cử<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">s</span>ố<span style="letter-spacing: 0.05pt"> 4</span>: <span style="letter-spacing: 0.05pt">qu</span>ận<span style="letter-spacing: 0.05pt"> </span>4</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 8.5pt; margin: 0.05pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                        <p style="text-align: center">
                        <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: auto auto auto 5.7pt; border-collapse: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                            <tbody>
                                <tr style="height: 12.95pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 3.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">S<span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span>T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.55pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0.8in 0pt 58.55pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">H</span></b><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ọ<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">v</span>&agrave; <span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">t</span><span style="mso-font-width: 99%">&ecirc;n</span></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.25pt; margin: 0in 13.05pt 0pt 13.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">N<span style="letter-spacing: -0.05pt">g</span>&agrave;y </span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">t<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&aacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g <span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>ăm <span style="letter-spacing: -0.05pt">s</span></span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 110%; text-indent: -0.5pt; margin: 0in 0in 0pt 2.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Giới t&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h <span style="letter-spacing: 0.05pt">(</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>ữ)</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -2.15pt; margin: 0in 5.85pt 0pt 10.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">D&acirc;n t<span style="letter-spacing: 0.05pt">ộ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: 0.5pt; margin: 0in 6.8pt 0pt 9.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">&ocirc;</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">n <span style="letter-spacing: -0.05pt">g</span>i&aacute;o</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 12.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Q<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>&aacute;n</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 26.2pt 0pt 27pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Nơi<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">ở</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 20.8pt 0pt 21.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">iện<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">ay</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 3.35pt 0pt 4.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Ch</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ức<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">vụ</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">đ</span>ơn<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">v</span><span style="mso-font-width: 99%">ị</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 18.85pt 0pt 19.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">c<span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>t<span style="mso-font-width: 99%">&aacute;c</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 13.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đả<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;n</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; margin: 0in 8.1pt 0pt 8.8pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">Đạ</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">i <span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">b</span>i<span style="mso-font-width: 99%">ểu </span>t&aacute;i<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">cử</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="148" colspan="3" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 111.1pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 11.1pt; margin: 0in 35.05pt 0pt 35.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&igrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">đ</span><span style="mso-font-width: 99%">ộ</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" rowspan="2" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 12.95pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -0.35pt; margin: 0in -0.7pt 0pt 2.95pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">G<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>i c<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&uacute;</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 49.7pt; mso-yfti-irow: 1; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -1.2pt; margin: 0in 4.85pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">H<span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c <span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>ấn</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -7.7pt; margin: 0in 4.05pt 0pt 14.25pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Ch</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h t<span style="letter-spacing: 0.05pt">r</span>ị</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 49.7pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 12pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -6.6pt; margin: 0in 2.25pt 0pt 12.2pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Chu</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.2pt; font-size: 10pt">y</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&ecirc;n <span style="letter-spacing: -0.2pt">m</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span>n</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 48.95pt; mso-yfti-irow: 2; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">1</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 6.5pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 6.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">T&ocirc; Thị <span style="letter-spacing: -0.1pt">B</span>&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">c</span>h<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">C</span>h<span style="letter-spacing: -0.05pt">&acirc;</span>u<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 7.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">1</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">6</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">196</span>9</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 6.4pt 0pt 7.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">x</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; margin: 0in 1.85pt 0pt 2.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span>&acirc;n<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">hủ</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; mso-font-width: 99%">y</span><span style="mso-font-width: 99%">, </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>a<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">r</span>i<span style="mso-font-width: 99%">, </span>tỉ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>ến<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">r</span><span style="mso-font-width: 99%">e</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: 8.4pt; margin: 0in 2.95pt 0pt 5.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">2</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">7 đ<span style="letter-spacing: 0.05pt">ư</span>ờ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">41</span>, <span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">6</span>, <span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>4</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.05pt; margin: 0in 7.65pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ủy<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;n<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="mso-font-width: 99%">V, </span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&oacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> Ch</span>ủ<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ịch </span>U<span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>ND<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">4</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 16.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">2</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">1</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">199</span>7</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; margin: 0in 5.9pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đại <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 2.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ao<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>cấp</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 10.5pt; margin: 0in 0.85pt 0pt 1.7pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Dược<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">s</span><span style="mso-font-width: 99%">ĩ,</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.7pt; margin: 0.4pt 1.05pt 0pt 1.95pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">N<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">K</span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ế<span style="letter-spacing: -0.1pt">-</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">Ch</span></span>&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">r</span><span style="mso-font-width: 99%">ị</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 48.95pt; mso-yfti-irow: 3; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">2</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 12pt">H</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">u<span style="letter-spacing: -0.35pt">ỳ</span>nh <span style="letter-spacing: -0.05pt">Q</span>uốc<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">C</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ư</span>ờng<o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 1.3pt 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 12pt">(H</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">&ugrave;<span style="letter-spacing: -0.35pt">y</span>nh Minh <span style="letter-spacing: -0.05pt">K</span>h&uacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">c</span>)<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 5.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">23</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">2</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">195</span>7</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 10.5pt; margin: 0in 2.55pt 0pt 3.25pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&uacute;<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-font-width: 99%">L</span><span style="mso-font-width: 99%">&acirc;<span style="letter-spacing: -0.2pt">m</span>,</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.7pt; text-indent: 0.1pt; margin: 0.4pt 4.4pt 0pt 5.2pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">hu</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.2pt; font-size: 10pt">y</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ện<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt; mso-font-width: 99%">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&uacute; </span><span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span>&acirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span>tỉ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-font-width: 99%">A</span><span style="mso-font-width: 99%">n G</span>i<span style="mso-font-width: 99%">a<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 10.3pt 0pt 11.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">16</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">3<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span>n<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ấ</span>t<o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 5.95pt 0pt 6.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">hu</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.2pt; font-size: 10pt">y</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ết,<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 16.85pt 0pt 17.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">15</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">4</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 10.5pt; margin: 0in 6.8pt 0pt 7.7pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ưở<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">&ograve;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">g</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.7pt; margin: 0.4pt 0.7pt 0pt 1.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">ngh</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">iệp<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">vụ</span><span style="letter-spacing: -0.1pt">-</span>Ủy<span style="letter-spacing: -0.4pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">b</span><span style="mso-font-width: 99%">an </span>Kiểm<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt">r</span>a<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h <span style="letter-spacing: -0.05pt">ủ</span>y</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 11.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">10</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">14</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">197</span>5</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -6.7pt; margin: 0in 3.15pt 0pt 12.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ạc <span style="letter-spacing: -0.05pt">s</span>ĩ</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 2.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ao<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>cấp</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 10.5pt; margin: 0in 3.25pt 0pt 4.1pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ạc<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">s</span><span style="mso-font-width: 99%">ĩ</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.7pt; margin: 0.4pt 0.2pt 0pt 1pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">Ch</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">r</span><span style="mso-font-width: 99%">ị, </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>N<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">K</span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ế</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 48.95pt; mso-yfti-irow: 4; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">3</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 6.5pt; margin: 0.45pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 6.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 12pt">N</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.1pt; font-size: 12pt">g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">u<span style="letter-spacing: -0.35pt">y</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ễ</span>n <span style="letter-spacing: -0.05pt">Vă</span>n<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">Đ</span>ua<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 5.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">10</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">3</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">195</span>4</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 10.5pt; margin: 0in 8.9pt 0pt 9.7pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt; mso-font-width: 99%">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ước</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 12.7pt; margin: 0.4pt 5.5pt 0pt 6.3pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Kiể<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt; mso-font-width: 99%">y</span><span style="mso-font-width: 99%">ện </span>N<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span><span style="mso-font-width: 99%">&egrave;, <span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">.</span>H<span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>M</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.15pt; margin: 0in 3.45pt 0pt 4.25pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">19</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">0<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">L</span>&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">Q<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ố</span>c </span>Hư<span style="letter-spacing: -0.05pt">ng</span>,<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">1</span><span style="mso-font-width: 99%">2 </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">4</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10.5pt; margin: 0in 0in 0pt 16.65pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.1pt; font-size: 10pt">P</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&oacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>t<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ư<o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 12.7pt; text-indent: -4.55pt; margin: 0.4pt 12.3pt 0pt 19.4pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">t<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt">r</span>ực <span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ủ</span>y <span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">.</span>H<span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>M</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 13.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">12</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">9</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">197</span>5</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.75pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; margin: 0in 5.9pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đại <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 8pt; margin: 0.1pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 2.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ao<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>cấp</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; margin: 0in 0.45pt 0pt 1.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">N<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-font-width: 99%">L</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">u</span><span style="mso-font-width: 99%">ậ</span>t<span style="mso-font-width: 99%">, </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>N<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">K</span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">h </span>t<span style="mso-font-width: 99%">ế</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 48.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 0.85in; mso-yfti-irow: 5; mso-height-rule: exactly">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">4</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 13pt; margin: 0.05pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 12pt">N</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.1pt; font-size: 12pt">g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">u<span style="letter-spacing: -0.35pt">y</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ễ</span>n Thị Thu<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>M<span style="letter-spacing: -0.05pt">a</span>i<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 2.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">24</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">11</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">197</span>7</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 6.4pt 0pt 7.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">x</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.05pt; margin: 0in -0.25pt 0pt 0.55pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.1pt; font-size: 10pt">P</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">r</span><span style="mso-font-width: 99%">ạ</span>i <span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>a<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-font-width: 99%">L</span><span style="mso-font-width: 99%">&ecirc; </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">Ch</span>&acirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ố<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>Hải<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt; mso-font-width: 99%">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">&ograve;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">g</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 2pt 0pt 2.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">7</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> L</span>&ocirc; <span style="letter-spacing: -0.1pt">A</span>,<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>c/c<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">59</span><span style="mso-font-width: 99%">0</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 0.65pt 0pt 1.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&aacute;ch<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>Mạ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&aacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt -1pt 0pt -0.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">8</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">, <span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">11</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">u</span><span style="mso-font-width: 99%">ận</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 35.35pt 0pt 36.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">3</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.15pt; margin: 0in 4pt 0pt 4.85pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ưở<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">B</span><span style="mso-font-width: 99%">an </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">Ch</span>&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span>t<span style="letter-spacing: 0.05pt">r</span>ị<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>X&atilde;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> <span style="mso-font-width: 99%">h</span></span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">ộ</span>i <span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>&aacute;o<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ụ<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">ữ <span style="letter-spacing: 0.15pt">T</span><span style="letter-spacing: 0.1pt">P</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">.</span>H<span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>M</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 20.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; margin: 0in 5.9pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đại <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -5.3pt; margin: 0in 3.9pt 0pt 11.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">un</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">g cấp</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; margin: 0in 3.75pt 0pt 4.6pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">C</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">N c<span style="letter-spacing: -0.05pt">hu</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">y</span>&ecirc;n <span style="letter-spacing: -0.05pt">ng</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h </span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">B</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">&aacute;o<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">c<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span></span>&iacute;</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                                <tr style="height: 0.85in; mso-yfti-irow: 6; mso-height-rule: exactly; mso-yfti-lastrow: yes">
                                    <td valign="top" width="34" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 25.6pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 7.6pt 0pt 8.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">5</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="216" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 2.25in; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 13pt; margin: 0.05pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 1.5pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; tab-stops: 119.0pt"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">T<span style="letter-spacing: -0.05pt">rầ</span>n Thị Th<span style="letter-spacing: -0.05pt">a</span>nh<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Th<span style="letter-spacing: -0.05pt">ả</span>o<o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="69" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 51.7pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 5.35pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">23</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">7</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">198</span>1</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="31" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 23.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 6.4pt 0pt 7.3pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">x</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="45" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 33.7pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 6.9pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Ki<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="48" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 0.5in; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 14pt; margin: 0.2pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 4.4pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">K<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ocirc;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="84" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 63pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.05pt; margin: 0in -0.25pt 0pt 0.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.1pt; font-size: 10pt">P</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">h</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span>Hạ<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">L</span><span style="letter-spacing: -0.2pt">&yacute;</span>,<span style="letter-spacing: 0.05pt"> q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">H<span style="letter-spacing: 0.05pt">ồ</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">ng</span>,<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span>t<span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ố<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>Hải<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">&ograve;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">n</span><span style="mso-font-width: 99%">g</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="108" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 81pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 11pt; margin: 0.5pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in -0.2pt 0pt 0.6pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">41</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/1<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">&ograve;</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g<span style="letter-spacing: -0.3pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">40</span>6<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; mso-font-width: 99%">L</span><span style="mso-font-width: 99%">&ecirc;</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 1.15pt 0pt 2.05pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Văn<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt">L</span>i<span style="letter-spacing: -0.05pt">nh</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt; mso-font-width: 99%">p</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">ườ<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>g</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 16.85pt 0pt 17.65pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">13</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">q</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">4</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="102" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 76.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 5pt; margin: 0.15pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%; text-indent: 0.25pt; margin: 0in -0.75pt 0pt 0.15pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Q<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ủ</span>y<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">Ủy </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">v</span>i&ecirc;n<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">C</span>H<span style="letter-spacing: -0.2pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.15pt; mso-font-width: 99%">T</span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">h</span><span style="mso-font-width: 99%">&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>h </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">đ&ograve;</span>a<span style="letter-spacing: -0.05pt">n</span>,<span style="letter-spacing: -0.15pt"> </span><span style="letter-spacing: 0.05pt">B</span>&iacute;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>t<span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span>ư<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">Q<span style="letter-spacing: -0.05pt">u</span>ận </span>Đ<span style="letter-spacing: 0.05pt">o</span>&agrave;n<span style="letter-spacing: -0.25pt"> </span><span style="mso-font-width: 99%">4</span></span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="91" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 68.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt 11.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">15</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">/<span style="letter-spacing: 0.05pt">10</span>/<span style="letter-spacing: 0.05pt">200</span>5</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="42" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; margin: 0in 5.9pt 0pt 8.45pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">Đại <span style="letter-spacing: -0.05pt">h</span><span style="letter-spacing: 0.05pt">ọ</span>c</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="50" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 37.55pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 110%; text-indent: -5.3pt; margin: 0in 3.9pt 0pt 11.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.15pt; font-size: 10pt">T</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: 0.05pt; font-size: 10pt">r</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">un</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">g cấp</span><span style="line-height: 110%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="56" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 42pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 7.5pt; margin: 0.35pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 7.5pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: 10pt; margin: 0in 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0.8pt 0pt 1.7pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">C</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">ử<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; mso-font-width: 99%">nh</span><span style="mso-font-width: 99%">&acirc;n</span><o:p></o:p></span></p>
                                    <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin: 1.2pt 9.25pt 0pt 10.1pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">L</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">u</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt; mso-font-width: 99%">ậ</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 10pt">t</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p></o:p></span></p>
                                    </td>
                                    <td valign="top" width="27" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 20.3pt; padding-right: 0in; height: 0.85in; border-top: #f0f0f0; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0in; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt">
                                    <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                        </p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 13pt; margin: 0.8pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 13pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="line-height: 109%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt">Tổng<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span>số n<span style="letter-spacing: -0.1pt">g</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ư</span>ời <span style="letter-spacing: -0.05pt">ứ</span>ng<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span><span style="letter-spacing: -0.05pt">c</span>ử t<span style="letter-spacing: -0.05pt">r</span>ong<span style="letter-spacing: -0.1pt"> </span>d<span style="letter-spacing: -0.05pt">a</span>nh s<span style="letter-spacing: -0.05pt">&aacute;c</span>h n<span style="letter-spacing: -0.05pt">&agrave;</span>y<span style="letter-spacing: -0.35pt"> </span>l&agrave;<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>: 05 n<span style="letter-spacing: -0.1pt">g</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">ư</span>ời. </span></p>
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: 13pt; margin: 0.8pt 0in 0pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="line-height: 109%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt"><span style="letter-spacing: 0.05pt">S</span>ố đ<span style="letter-spacing: -0.05pt">ạ</span>i bi<span style="letter-spacing: -0.05pt">ể</span>u đ<span style="letter-spacing: -0.05pt">ư</span>ợc<span style="letter-spacing: -0.05pt"> </span>b<span style="letter-spacing: -0.05pt">ầ</span>u l<span style="letter-spacing: -0.05pt">&agrave;</span>: 03 đ<span style="letter-spacing: -0.05pt">ạ</span>i bi<span style="letter-spacing: -0.05pt">ể</span>u<o:p></o:p></span></p>
                        </div>
                        </div>
                        <div id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c_ctl00_Panel1">
                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%">
                            <tbody>
                            </tbody>
                        </table>
                        </div>
                        <img id="ctl00_m_g_c26eea79_fca5_4d93_b06c_55904188260c_ctl00_ImgDynamic" src="http://binhtan.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/images/blank.gif" style="position: absolute; border-right-width: 0px; width: 1px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; height: 1px; border-left-width: 0px" alt="" /></div>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <div class="ms-PartSpacingVertical">&nbsp;</div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td id="MSOZoneCell_WebPartctl00_m_g_10eaca15_1c87_4251_83e3_f74b9655a706" valign="top">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" toplevel="">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td valign="top">
                        <div id="WebPartctl00_m_g_10eaca15_1c87_4251_83e3_f74b9655a706" class="ms-WPBody" allowexport="false" allowdelete="false" width="100%" haspers="false" webpartid="10eaca15-1c87-4251-83e3-f74b9655a706">
                        <div id="ctl00_m_g_10eaca15_1c87_4251_83e3_f74b9655a706">
                        <script type="text/javascript">
    function get_ElementById(id) {
        var tmp;
        // detect browser
        NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;
        IE4 = (document.all) ? 1 : 0;
        // W3C stands for the W3C standard, implemented in Mozilla (and Netscape 6) and IE5
        W3C = (document.getElementById) ? 1 : 0;
        if (W3C) {
            tmp = document.getElementById(id);
        } else if (NS4) {
            tmp = document.layers[id];
        } else { // IE4
            tmp = document.all[id];
        }
        return tmp;
    }
    function setposimg(id) {
        tb = get_ElementById(id);
        x = (window.Event) ? this.pageX : event.clientX + document.body.scrollLeft;
        y = (window.Event) ? this.pageY : event.clientY + document.body.scrollTop;
        tb.style.left = x;
        tb.style.top = y;
    }
    function popupactiveLink(right, newsid, menuid, img) {
        if (right == 'true') {
            setposimg(img);

            MMU_Open(byid(menuid), MMU_GetMenuFromClientId(img), event, false, null, 0);
        }
    }


</script>
                        <div id="ctl00_m_g_10eaca15_1c87_4251_83e3_f74b9655a706_ctl00_mainPanel">
                        <div>
                        <p><a href="http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/bau-cu-2011/default.aspx"><font color="#003399">&lt;&lt; Quay lại trang bầu cử</font></a></p>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
Chương trình hành độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: medium"><strong>Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động</strong></span></span></span></p>
bầu cửDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
đơn vị bầu cửDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Arial"><strong><span id="vi3_vi18_ctl00_lblNewsTitle">Danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn vị ứng cử vi&ecirc;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIII tại TP Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></span></span></span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Đơn vị bầu cử Số 1: Quận 1, quận 3 v&agrave; quận 4 <br />
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><br style="mso-special-character: line-break" />
<br style="mso-special-character: line-break" />
<o:p></o:p></span></p>
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="941" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; margin: auto auto auto 2pt; width: 941px; height: 1028px; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; mso-cellspacing: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">STT</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">HỌ V&Agrave; T&Ecirc;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NG&Agrave;Y SINH</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">GIỚI T&Iacute;NH</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">QU&Ecirc; QU&Aacute;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NƠI CƯ TR&Uacute;</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">D&Acirc;N TỘC</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">T&Ocirc;N GI&Aacute;O</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">TR&Igrave;NH ĐỘ HỌC VẤN</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">TR&Igrave;NH ĐỘ CHUY&Ecirc;N M&Ocirc;N</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NƠI L&Agrave;M VIỆC</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">NG&Agrave;Y V&Agrave;O ĐẢNG</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐBQH KHO&Aacute;</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐBHĐND KHO&Aacute;, CẤP</span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1">
            <td valign="top" width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">1<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Trần Du Lịch &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">19/8/1952&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; C&aacute;t T&agrave;i, huyện Ph&ugrave; C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Định&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">112/23 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Tiến sỹ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Tiến sỹ Kinh tế, Cử nh&acirc;n Luật, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cao cấp h&agrave;nh ch&iacute;nh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ph&oacute; Trưởng Đo&agrave;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XII&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội th&agrave;nh phố, số 02 Bis L&ecirc; Duẩn, phường Bến Ngh&eacute;, Q.1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">26/07/1993&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">IX, XII&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 2">
            <td valign="top" width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">2<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ho&agrave;ng Hữu Phước &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">09/04/1957&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt"> Định&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">10/15 Đo&agrave;n Thị Điểm, phường 1, quận Ph&uacute; Nhuận, TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Cử nh&acirc;n Anh văn&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ &Aacute;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">C&ocirc;ng ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ &Aacute;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 3">
            <td valign="top" width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">3<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Trương Tấn Sang &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">21/01/1949&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; Mỹ Hạnh, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Số 51 Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội.&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại học&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Cử nh&acirc;n luật, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng.&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng , Số 1A, H&ugrave;ng Vương, Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">20/12/1969&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">IX, X, XI&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">ĐB HĐND TP.HCM (1989 - 1994, 1994 - 1999)&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 4">
            <td valign="top" width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">4<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nguyễn Đăng Trừng &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">22/02/1942&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; H&ograve;a Nhơn, huyện H&ograve;a Vang, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">39 đường số 5 cư x&aacute; B&igrave;nh Thới, phường 8, quận 11, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại học&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Chủ nhiệm ki&ecirc;m B&iacute; thư Đảng đo&agrave;n Đo&agrave;n Luật sư TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đo&agrave;n Luật sư TP. Hồ Ch&iacute; Minh, số 104 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">04/12/1971&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">XII&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td valign="top" width="22" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 16.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">5<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="47" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Phạm Minh Tuấn &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">11/09/1974&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="34" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 25.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.45pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">X&atilde; Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, H&agrave; Tĩnh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">B01, S12, khu phố Mỹ Gia, Ph&uacute; Mỹ Hưng, quận 7, TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="33" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 24.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kinh&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="43" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 32.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="42" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 31.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Đại học&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="56" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 42.05pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kỹ sư CNTT&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="51" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 38.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="48" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 35.95pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">C&ocirc;ng ty TNHH phần mềm FPT&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="69" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 51.55pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="41" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 30.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="57" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 43pt; padding-right: 1.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 9pt">Kh&ocirc;ng&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" align="left" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><br />
<span style="color: black"><a href="/bau-cu-2011/default.aspx"><span style="color: #003399; text-decoration: none; text-underline: none">&lt;&lt; Quay lại trang bầu cử</span></a></span><o:p></o:p></span></p>
Một cửa điện tử newDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div align="center" style="padding-top: 6px"><a href="http://e1gate.ict-hcm.gov.vn/"><iframe width="170" height="238" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" name="I1" src="https://dichvucongportal.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/statistic/report-frame-unit.cpx?firm=17.98.H29" marginheight="0" id="I1"></iframe></a></div>
Sơ đồ - Cơ quan trực thuộcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.sdcty-title {
PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; PADDING-LEFT: 25px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: url(/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/NewsCity/iconTitle.jpg) no-repeat left 2px; COLOR: #d70000; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold
}
.sdcty TD {
FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.tchc_title {
BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; BACKGROUND-COLOR: #deefff; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #074489; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 8px
}
TD.tchc_Label {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
TD.tchc_text {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.rowTop {
PADDING-TOP: 10px
}
.info TD.tchc_Label {
PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold
}
.tchc_text A {
COLOR: #00f; TEXT-DECORATION: underline
}
#dhtmltooltip {
Z-INDEX: 100; BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 2px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #3ca1ff 2px solid; WIDTH: 150px; FONT-FAMILY: arial; VISIBILITY: hidden; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #3ca1ff 2px solid; BORDER-RIGHT: #3ca1ff 2px solid
}
.info TD {
PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 4px
}</style>&nbsp;</p>
<div id="dhtmltooltip" style="position: absolute; width: 300px; top: 38px; left: 63px">
<p align="left" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="2" face="Arial">Some text here. Some text here.</font></p>
</div>
<script type="text/javascript">
    /***********************************************
    * Cool DHTML tooltip script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
    * This notice MUST stay intact for legal use
    * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
    ***********************************************/

    var offsetxpoint = -63 //Customize x offset of tooltip
    var offsetypoint = 21 //Customize y offset of tooltip
    var ie = document.all
    var ns6 = document.getElementById && !document.all
    var enabletip = false
    if (ie || ns6)
        var tipobj = document.all ? document.all["dhtmltooltip"] : document.getElementById ? document.getElementById("dhtmltooltip") : ""

    function ietruebody() {
        return (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body
    }

    function ddrivetip(thetext, thecolor, thewidth) {
        if (ns6 || ie) {
            if (typeof thewidth != "undefined") tipobj.style.width = thewidth + "px"
            if (typeof thecolor != "undefined" && thecolor != "") tipobj.style.backgroundColor = thecolor
            tipobj.innerHTML = thetext
            enabletip = true
            return false
        }
    }

    function positiontip(e) {
        if (enabletip) {
            var curX = (ns6) ? e.pageX : event.clientX + ietruebody().scrollLeft;
            var curY = (ns6) ? e.pageY : event.clientY + ietruebody().scrollTop;
            //Find out how close the mouse is to the corner of the window
            var rightedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20
            var bottomedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20

            var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000

            //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
            if (rightedge < tipobj.offsetWidth)
            //move the horizontal position of the menu to the left by it's width
                tipobj.style.left = ie ? ietruebody().scrollLeft + event.clientX - tipobj.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - tipobj.offsetWidth + "px"
            else if (curX < leftedge)
                tipobj.style.left = "5px"
            else
            //position the horizontal position of the menu where the mouse is positioned
                tipobj.style.left = curX + offsetxpoint + "px"

            //same concept with the vertical position
            if (bottomedge < tipobj.offsetHeight)
                tipobj.style.top = ie ? ietruebody().scrollTop + event.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px"
            else
                tipobj.style.top = curY + offsetypoint + "px"
            tipobj.style.visibility = "visible"
        }
    }

    function hideddrivetip() {
        if (ns6 || ie) {
            enabletip = false
            tipobj.style.visibility = "hidden"
            tipobj.style.left = "-1000px"
            tipobj.style.backgroundColor = ''
            tipobj.style.width = ''
        }
    }

    document.onmousemove = positiontip</script>
<table id="AutoNumber1" class="sdcty" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="sdcty-title">Sơ đ&ocirc;̀ sở ngành</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100%">
            <p align="center"><map name="FPMap1">
            <area shape="RECT" coords="8,200,165,250" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86B Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38290420&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38298327&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,256,165,306" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ NỘI VỤ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86B Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38292248 - 38295110&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38231489&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:snoivu@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sonoivu@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,312,165,362" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ NGOẠI VỤ &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;6 Alexandre De Rhodes, Q1&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38224224 - 38223055&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38251436 - 38297785&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://mofahcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://mofahcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://mofahcm.gov.vn&quot;&gt;http://mofahcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sngoaivu@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sngoaivu@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sngoaivu@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:snv@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:snv@hcm.vnn.vn&quot;&gt;snv@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,368,165,418" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;&#160;SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt; &lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;20, Ngô Thời Nhiệm, Q 3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38224558&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38229360   &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edu.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.edu.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.edu.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.edu.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sgddt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sgddt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sgddt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:edu@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:edu@hcm.vnn.vn&quot;&gt;edu@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,424,165,474" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;&#160;SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;164 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;08.38224053&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38223221&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:svhtt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:svhtt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;svhtt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:edu@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:edu@hcm.vnn.vn&quot;&gt;edu@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,480,165,530" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ TƯ PHÁP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;141- 143 Pasteur, P 6, Q 3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38297052 – 38225296 – 38221750 - 38290230&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38243155&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:stp@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:stp@tphcm.gov.vn&quot;&gt;stp@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:sotuphap@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sotuphap@hcm.vnn.vn&quot;&gt;sotuphap@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,535,165,586" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;159 Pasteur, P 6, Q3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38291302&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38294032&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sldtbxh@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sldtbxh@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sldtbxh@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:delisa@hcm.fpt.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:delisa@hcm.fpt.vn&quot;&gt;delisa@hcm.fpt.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,592,165,642" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ Y TẾ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;59 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39309912 - 39309431&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39309088&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Phòng tiếp dân: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39309912 – 143&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Đường dây nóng: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39330807 - 39309431&#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a&gt;syt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,648,165,698" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;32 Lê Thánh Tôn, Quận 1,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;08 38297843- 38291839&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38295008&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:skhdt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:skhdt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;skhdt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:dpi@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:dpi@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;dpi@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,704,165,754" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ XÂY DỰNG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;60 Trương Định, Quận 3,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 3932 7765&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 3932 5056&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sxd@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sxd@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sxd@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:soxaydunghcm@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:soxaydunghcm@hcm.vnn.vn&quot;&gt;soxaydunghcm@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,760,165,810" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;63 Lý Tự Trọng, P Bến Nghé, Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38293653&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)  38231806&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:stnmt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:stnmt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;stnmt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:donre@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:donre@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;donre@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,816,165,866" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ TÀI CHÍNH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39300564 - 39300562 - 39300560&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39300566&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:stc@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:stc@tphcm.gov.vn&quot;&gt;stc@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,872,165,922" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 39327831 - 39326903&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 39325584&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:skhcn@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:skhcn@tphcm.gov.vn&quot;&gt;skhcn@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:skhcn@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:skhcn@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;skhcn@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,928,165,978" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;168 Pasteur, phường Bến Nghé, Q1,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84.8) 38232917&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt; (84.8) 38232918 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sqhkt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sqhkt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sqhkt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:qhkt@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:qhkt@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;qhkt@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,984,165,1034" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;63 Lý Tự Trọng, Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38290451 - 38237439&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38290458 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sgtvt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sgtvt.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sgtvt.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.sgtvt.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:sgtvt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sgtvt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sgtvt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1040,165,1094" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ CÔNG THƯƠNG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt; 163 Hai Bà Trưng, Q3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38296322&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38221778 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:scn@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:scn@tphcm.gov.vn&quot;&gt;scn@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:vps@scnhcm.com&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:vps@scnhcm.com&quot;&gt;vps@scnhcm.com&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1096,165,1146" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt; 176 Hai Bà Trưng, Quận 1,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(08) 3829 7611&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt; (08) 3829 4764 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:snn@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:snn@tphcm.gov.vn&quot;&gt;snn@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:sonongnghiep@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sonongnghiep@hcm.vnn.vn&quot;&gt;sonongnghiep@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1152,165,1202" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt; 59 - 61  Lý Tự Trọnng Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8223640&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;8223653&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ict-hcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.ict-hcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.ict-hcm.gov.vn&quot;&gt;http://www.ict-hcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:spccc@tphcm.gov.vn - websitepccc@yahoo.com&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:sbcvt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;sbcvt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1208,165,1258" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;số 258 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(08) 39206586&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn &quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn &quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn &quot;&gt;http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn &lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:spccc@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:spccc@tphcm.gov.vn&quot;&gt;spccc@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:websitepccc@yahoo.com&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:websitepccc@yahoo.com&quot;&gt;websitepccc@yahoo.com&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1259,165,1314" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;HẢI QUAN THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;02 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38211403 – 38290912&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 38290096  &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:cuchq@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:cuchq@tphcm.gov.vn&quot;&gt;cuchq@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="8,1315,165,1390" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;CỤC THUẾ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;140 Nguyễn Thị Minh Khai, P 6, Q 3,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(08) 39305373&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(08) 39304641&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hcmtax.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.hcmtax.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.hcmtax.gov.vn&quot;&gt;http://www.hcmtax.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:cucthue@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:cucthue@tphcm.gov.vn&quot;&gt;cucthue@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:hanhchanh@hcmtax.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:hanhchanh@hcmtax.vnn.vn&quot;&gt;hanhchanh@hcmtax.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,200,480,250" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN TÔN GIÁO&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;28 Phùng Khắc Khoan, Q 1,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 38335887&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 38335887&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;&quot; _fcksavedurl=&quot;&quot; _fcksavedurl=&quot;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,256,480,306" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;291 Cách Mạng Tháng Tám, Q 10, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8.642242 - 8.641763 - 069.652209 - 069.652007&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bchqs@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bchqs@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bchqs@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bchqs@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,312,480,362" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;108 Ngô Quyền, Phường 8, Q 5,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 38552621 - 38548368&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 38591516&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nguoihoa.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.nguoihoa.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.nguoihoa.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.nguoihoa.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bctnh@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bctnh@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bctnh@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,368,480,418" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN CHỈ ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;54B Bà Huyện Thanh Quan, Q 3,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 39320272&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 39320273&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,424,480,474" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN QUẢN LÝ KHU NAM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;9 - 11 Tân Phú, Phường Tân Phú, Q 7, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8887363&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8887363&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,480,480,530" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q 1, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8.237490 - 8.237491&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8.237493&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cchctp.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.cchctp.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.cchctp.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.cchctp.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bcdcchc@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bcdcchc@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bcdcchc@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,535,480,586" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8274159&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;8274160&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thuthiem.com.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.thuthiem.com.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.thuthiem.com.vn&quot;&gt;http://www.thuthiem.com.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bqlthuthiem@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bqlthuthiem@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bqlthuthiem@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:bqltt@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bqltt@hcm.vnn.vn&quot;&gt;bqltt@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,592,480,642" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86 Lê Thánh Tôn, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8975074&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8275075&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bqlkcnc@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bqlkcnc@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bqlkcnc@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:info@shtpvn.org&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:info@shtpvn.org&quot;&gt;info@shtpvn.org&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,648,480,698" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;177 Lý Chính Thắng, Q 3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9350585&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 9350354&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,704,480,754" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;378/3 Điện Biên Phủ, P 11, Q 10, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8326809&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;8326810&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ubdsgdte@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ubdsgdte@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ubdsgdte@tphcm.gov.vn&quot;&gt;ubdsgdte@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,760,480,810" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;ỦY BAN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;147 Nguyễn Đình Chiểu, P 6, Q 3 TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9304522&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;9306737&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ubnviet@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ubnviet@tphcm.gov.vn&quot;&gt;ubnviet@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:bavik@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bavik@hcm.vnn.vn&quot;&gt;bavik@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,816,480,866" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;86 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8.292901&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8.292901&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:hdtdkt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:hdtdkt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:hdtdkt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;hdtdkt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,872,480,922" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;922 Nguyễn Trãi, F 14, Q 5,  TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;(84-8) 8554805 - 8555799&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84-8) 9506290&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:tnxp@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:tnxp@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:tnxp@tphcm.gov.vn&quot;&gt;tnxp@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="323,928,480,988" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;28 Lê Quý Đôn, P 7, Q3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9321346 - 9321343&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;9321370&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:vienkt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:vienkt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;vienkt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:ier@hcm.vnn.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ier@hcm.vnn.vn&quot;&gt;ier@hcm.vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,200,725,250" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;CÔNG AN THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;268 Trần Hưng Đạo, Q 1, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8387344 - 9201605&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8387100 - 9.200021&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ca@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ca@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ca@tphcm.gov.vn&quot;&gt;ca@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:socongan@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:socongan@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;socongan@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,256,725,306" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;189B Cống Quỳnh, Q 1, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8357741 - 8391405&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bdbp@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bdbp@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bdbp@tphcm.gov.vn&quot;&gt;bdbp@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,312,725,362" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;THANH TRA THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;13 Trần Quốc Thảo, Q 3, TP HCM &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9.303997 - 9.304073&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:thanhtra@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:thanhtra@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:thanhtra@tphcm.gov.vn&quot;&gt;thanhtra@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,368,725,418" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;VĂN PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;15 Nguyễn Gia Thiều, P 6, Q 3, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9306666&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 9302470&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:vptcd@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:vptcd@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:vptcd@tphcm.gov.vn&quot;&gt;vptcd@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:pvthanh@fptnet.com.cn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:pvthanh@fptnet.com.cn&quot;&gt;pvthanh@fptnet.com.cn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,424,725,474" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;CỤC THỐNG KÊ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;29 Hàn Thuyên, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8.255388&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(8.8) 8.244734&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:cuctk@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:cuctk@tphcm.gov.vn&quot;&gt;cuctk@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,480,725,530" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;KHO BẠC NHÀ NƯỚC&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;03, 3tháng 2, Quận 10, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;9.290433 - 9.290439 - 9.290440&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 9290442&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:khobac@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:khobac@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:khobac@tphcm.gov.vn&quot;&gt;khobac@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,536,725,586" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;125 Hai Bà Trưng, Q 1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8.244244&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8.296644&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:bdtphcm@hcmpt.com.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bdtphcm@hcmpt.com.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:bdtphcm@hcmpt.com.vn&quot;&gt;bdtphcm@hcmpt.com.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,592,725,642" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (ITPC)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;151 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8242391&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8242391&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Website: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ttxttmdt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:ttxttmdt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;ttxttmdt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a style=&quot;TEXT-DECORATION: none&quot; href=&quot;mailto:itpc@hochiminhcity.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:itpc@hochiminhcity.gov.vn&quot;&gt;itpc@hochiminhcity.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" />
            <area shape="RECT" coords="568,648,725,698" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot; &gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;33 - 39 Pasteur, Q1, TP HCM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Điện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;8214244 - 8.214245 - 8.214246 - 8.214247&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8) 8.214243&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:quydt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:quydt@tphcm.gov.vn&quot; _fcksavedurl=&quot;mailto:quydt@tphcm.gov.vn&quot;&gt;quydt@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;white&#39;,&#39;500&#39;)" /></map><img border="0" alt="" width="730" usemap="#FPMap1" _moz_resizing="true" src="/Style%20Library/Images/so-nghanh.jpg" />&nbsp;</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
Sơ đồ - Cơ quan trực thuộcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.sdcty-title{
PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; PADDING-LEFT: 25px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: url(/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/NewsCity/iconTitle.jpg) no-repeat left 2px; COLOR: #d70000; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold
}</style></p>
<div class="sdcty-title">&nbsp;</div>
<div class="sdcty-title">&nbsp;Th&ocirc;ng tin tổ chức h&agrave;nh ch&iacute;nh quận 4</div>
<div style="text-align: center; width: 688px; margin-left: auto; margin-right: auto"><img width="688" height="259" border="0" id="Image-Maps_3201210120253508" alt="" usemap="#Image-Maps_3201210120253508" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2012-10/q4.jpg" /> <map id="_Image-Maps_3201210120253508" name="Image-Maps_3201210120253508">
<area title="" shape="rect" alt="" coords="16,167,202,228" href="/pages/phongbantt.aspx" />
<area title="" shape="rect" alt="" coords="256,168,442,229" href="/pages/nganhdoc.aspx" />
<area title="" shape="rect" alt="" coords="487,169,673,230" href="/pages/phuong.aspx" />
<area title="" shape="rect" alt="" coords="247,18,454,107" href="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn" />
<area title="Image Map" shape="rect" alt="Image Map" coords="686,257,688,259" href="http://www.image-maps.com/index.php?aff=mapped_users_3201210120253508" /></map></div>
Sơ đồ - Phòng, Ban, Trung tâmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).

Sơ đồ - Ngành dọcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.sdcty-title {
PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; PADDING-LEFT: 25px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: url(/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/NewsCity/iconTitle.jpg) no-repeat left 2px; COLOR: #d70000; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold
}
.sdcty TD {
FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.tchc_title {
BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; BACKGROUND-COLOR: #deefff; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #074489; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 8px
}
TD.tchc_Label {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
TD.tchc_text {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.rowTop {
PADDING-TOP: 10px
}
.info TD.tchc_Label {
PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold
}
.tchc_text A {
COLOR: #00f; TEXT-DECORATION: underline
}
#dhtmltooltip {
Z-INDEX: 100; BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 2px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #3ca1ff 2px solid; WIDTH: 150px; FONT-FAMILY: arial; VISIBILITY: hidden; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #3ca1ff 2px solid; BORDER-RIGHT: #3ca1ff 2px solid
}
.info TD {
PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 4px
}</style></p>
<div id="dhtmltooltip" style="position: absolute; width: 300px; top: 38px; left: 63px">
<p align="left" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="2" face="Arial">Some text here. Some text here.</font></p>
</div>
<script type="text/javascript">
    var offsetxpoint = -63 //Customize x offset of tooltip
    var offsetypoint = 21 //Customize y offset of tooltip
    var ie = document.all
    var ns6 = document.getElementById && !document.all
    var enabletip = false
    if (ie || ns6)
        var tipobj = document.all ? document.all["dhtmltooltip"] : document.getElementById ? document.getElementById("dhtmltooltip") : ""

    function ietruebody() {
        return (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body
    }

    function ddrivetip(thetext, thecolor, thewidth) {
        if (ns6 || ie) {
            if (typeof thewidth != "undefined") tipobj.style.width = thewidth + "px"
            if (typeof thecolor != "undefined" && thecolor != "") tipobj.style.backgroundColor = thecolor
            tipobj.innerHTML = thetext
            enabletip = true
            return false
        }
    }

    function positiontip(e) {
        if (enabletip) {
            var curX = (ns6) ? e.pageX : event.clientX + ietruebody().scrollLeft;
            var curY = (ns6) ? e.pageY : event.clientY + ietruebody().scrollTop;
            //Find out how close the mouse is to the corner of the window
            var rightedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20
            var bottomedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20

            var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000

            //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
            if (rightedge < tipobj.offsetWidth)
            //move the horizontal position of the menu to the left by it's width
                tipobj.style.left = ie ? ietruebody().scrollLeft + event.clientX - tipobj.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - tipobj.offsetWidth + "px"
            else if (curX < leftedge)
                tipobj.style.left = "5px"
            else
            //position the horizontal position of the menu where the mouse is positioned
                tipobj.style.left = curX + offsetxpoint + "px"

            //same concept with the vertical position
            if (bottomedge < tipobj.offsetHeight)
                tipobj.style.top = ie ? ietruebody().scrollTop + event.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px"
            else
                tipobj.style.top = curY + offsetypoint + "px"
            tipobj.style.visibility = "visible"
        }
    }

    function hideddrivetip() {
        if (ns6 || ie) {
            enabletip = false
            tipobj.style.visibility = "hidden"
            tipobj.style.left = "-1000px"
            tipobj.style.backgroundColor = ''
            tipobj.style.width = ''
        }
    }
    document.onmousemove = positiontip
</script>
<div style="text-align: center; width: 570px; margin-left: auto; margin-right: auto"><img id="Image-Maps_6201210120501356" border="0" alt="" width="570" height="342" usemap="#Image-Maps_6201210120501356" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2012-10/nganhdoc.png" /> <map id="_Image-Maps_6201210120501356" name="Image-Maps_6201210120501356">
<area title="" shape="rect" alt="" coords="205,3,365,72" href="nganh doc" />
<area title="" shape="rect" alt="" coords="8,103,170,143" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;CÔNG AN QUậN 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;14 Ðoàn Nhu Hải, Phuờng  12, Quận 4 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400188&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)39400938&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:ca.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;ca.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" href="cong an" />
<area shape="rect" coords="9,151,171,191" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ban chỉ huy quân sự quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;01 Ngô Văn Sở, Phường  13, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;069667134 - 39404369  - 39404275&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)39404275&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="10,196,172,236" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;tòa án nhân dân quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;22/1Hoàng Diệu, Phường  12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400386&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)39400766&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:toaan.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;toaan.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="9,241,171,281" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Viện kiểm sát nhân dân quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;31 Lê Văn Linh, Phường  13, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400765&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;(84.8)38262487&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="8,288,170,328" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Chi cục thi hành án dân sự quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;35 Đoàn Như Hài, Phường  12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38264943 - 38267699&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:thads.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;thads.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="396,103,558,143" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Kho bạc nhà nước quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;139 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38261789&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38255485&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="396,151,558,191" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Chi cục thuế quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;37/13Đoàn Như Hài,  Phường 12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39433524&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38268310&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:hc_q4.hcm@gdt.gov.vn&quot;&gt;hc_q4.hcm@gdt.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="396,196,558,236" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Chi cục thống kê quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;5 Đoàn Như Hài, Phường  12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38253925&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38265974&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:thongke.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;thongke.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="395,241,557,281" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Chi cục thú y Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;M48 cư xá Vĩnh Hội,  Phường 6, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38261202&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="395,288,557,328" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Đội quản lý thị trường 4B&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;131 Nguyễn Tất Thành,  Phường 13, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện Thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38268016 - 39434899&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:chicucqltt44@vnn.vn&quot;&gt;chicucqltt44@vnn.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="214,108,381,148" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip('&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;301 Hoàng Diệu, Phường  12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38264125&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38260352&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:dvciq4@dvciq4.com&quot;&gt;dvciq4@dvciq4.com&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;', '#fffff1','500')" />
<area shape="rect" coords="212,155,379,195" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip('&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Bảo hiểm xã hội Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;64 Nguyễn Tất Thành,  Phường 12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38255540&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;', '#fffff1','500')" />
<area shape="rect" coords="213,203,380,243" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip('&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;183C Tôn Thất Thuyết,  Phường 4, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404443&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;', '#fffff1','500')" />

<area onmouseover="ddrivetip('&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Điện lực Tân Thuận&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;62 Lê Quốc Hưng, Phường  12, Quận 4,&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;22115203&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;', '#fffff1','500')" onmouseout="hideddrivetip()" shape="rect" coords="212,252,379,292" />

</map></div>
Sơ đồ - PhườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><style type="text/css">
.sdcty-title {
PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; PADDING-LEFT: 25px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: url(/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/NewsCity/iconTitle.jpg) no-repeat left 2px; COLOR: #d70000; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold
}
.sdcty TD {
FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.tchc_title {
BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; BACKGROUND-COLOR: #deefff; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #074489; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 8px
}
TD.tchc_Label {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
TD.tchc_text {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.rowTop {
PADDING-TOP: 10px
}
.info TD.tchc_Label {
PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold
}
.tchc_text A {
COLOR: #00f; TEXT-DECORATION: underline
}
#dhtmltooltip {
Z-INDEX: 100; BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 2px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #3ca1ff 2px solid; WIDTH: 150px; FONT-FAMILY: arial; VISIBILITY: hidden; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #3ca1ff 2px solid; BORDER-RIGHT: #3ca1ff 2px solid
}
.info TD {
PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 4px
}</style></p>
<div id="dhtmltooltip" style="position: absolute; width: 300px; top: 38px; left: 63px">
<p align="left" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font size="2" face="Arial">Some text here. Some text here.</font></p>
</div>
<script type="text/javascript">
    var offsetxpoint = -63 //Customize x offset of tooltip
    var offsetypoint = 21 //Customize y offset of tooltip
    var ie = document.all
    var ns6 = document.getElementById && !document.all
    var enabletip = false
    if (ie || ns6)
        var tipobj = document.all ? document.all["dhtmltooltip"] : document.getElementById ? document.getElementById("dhtmltooltip") : ""

    function ietruebody() {
        return (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body
    }

    function ddrivetip(thetext, thecolor, thewidth) {
        if (ns6 || ie) {
            if (typeof thewidth != "undefined") tipobj.style.width = thewidth + "px"
            if (typeof thecolor != "undefined" && thecolor != "") tipobj.style.backgroundColor = thecolor
            tipobj.innerHTML = thetext
            enabletip = true
            return false
        }
    }

    function positiontip(e) {
        if (enabletip) {
            var curX = (ns6) ? e.pageX : event.clientX + ietruebody().scrollLeft;
            var curY = (ns6) ? e.pageY : event.clientY + ietruebody().scrollTop;
            //Find out how close the mouse is to the corner of the window
            var rightedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20
            var bottomedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20

            var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000

            //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
            if (rightedge < tipobj.offsetWidth)
            //move the horizontal position of the menu to the left by it's width
                tipobj.style.left = ie ? ietruebody().scrollLeft + event.clientX - tipobj.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - tipobj.offsetWidth + "px"
            else if (curX < leftedge)
                tipobj.style.left = "5px"
            else
            //position the horizontal position of the menu where the mouse is positioned
                tipobj.style.left = curX + offsetxpoint + "px"

            //same concept with the vertical position
            if (bottomedge < tipobj.offsetHeight)
                tipobj.style.top = ie ? ietruebody().scrollTop + event.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px"
            else
                tipobj.style.top = curY + offsetypoint + "px"
            tipobj.style.visibility = "visible"
        }
    }

    function hideddrivetip() {
        if (ns6 || ie) {
            enabletip = false
            tipobj.style.visibility = "hidden"
            tipobj.style.left = "-1000px"
            tipobj.style.backgroundColor = ''
            tipobj.style.width = ''
        }
    }
    document.onmousemove = positiontip
</script>
<div style="text-align: center; width: 570px; margin-left: auto; margin-right: auto"><img id="Image-Maps_6201210120602318" border="0" alt="" width="570" height="344" usemap="#Image-Maps_6201210120602318" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2012-10/phuong.jpg" /> <map id="_Image-Maps_6201210120602318" name="Image-Maps_6201210120602318">
<area title="" shape="rect" alt="" coords="207,2,375,75" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="" href="phuong" />
<area shape="rect" coords="3,109,133,150" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 1&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;360 Bến Vân Đồn, Phường  1, Quận 4 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38264181&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;38268419&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p1.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p1.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="3,156,133,197" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;64A-Nguyễn Khoái, Phường  2, Quận 4 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400793&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p2.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p2.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="6,201,136,242" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 3&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;89 - 91 Khánh Hội,  Phường 3, Quận 4 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404517 - 39410391&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p3.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p3.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="3,246,133,287" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;43 Tôn Thất Thuyết,  Phường 4, Quận 4 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404637&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39411816&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p4.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p4.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="4,290,134,331" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;130 đường 46, Phường  5, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38261566&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p5.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p5.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="226,110,356,151" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;31 đường 12A, Phường  6, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38266694&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39434626&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p6.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p6.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="226,155,356,196" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 8&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;V24-26 cư xá Vĩnh Hội,  Phường 8, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400570&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p8.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p8.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="227,202,357,243" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 9&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;104 Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39402201&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p9.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p9.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="225,244,355,285" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 10&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;531 đường Vĩnh Khánh,  Phường 10, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404977&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p10.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p10.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="225,291,355,332" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 12&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;51 - 53 Lê Quốc Hưng,  Phường 12, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;38265482 - 39430741&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;62617015&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p12.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p12.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)
" />
<area shape="rect" coords="435,111,565,152" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 13&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;100 Nguyễn Tất Thành,  Phường 13, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39400795&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p13.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p13.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="435,154,565,195" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 14&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;55 Tôn Đản, Phường  14, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404337&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p14.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p14.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="435,202,565,243" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 15&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;132 Tôn Thất Thuyết,  Phường 15, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404014 - 22116696&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p15.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p15.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="435,245,565,286" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 16&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;181/15 Xóm Chiếu, Phường  16, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404432&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Fax: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;39409309&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p16.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p16.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" />
<area shape="rect" coords="435,290,565,331" onmouseout="hideddrivetip()" onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_title&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Ủy ban nhân dân phường 18&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label rowTop&quot;&gt;Ðịa chỉ&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text rowTop&quot;&gt;444 Nguyễn Tất Thành,  Phường 18, Quận 4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot; &gt;Ðiện thoại: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot; &gt;39404682&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;Email: &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_text&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:p18.q4@tphcm.gov.vn&quot;&gt;p18.q4@tphcm.gov.vn&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" /></map></div>
test so do to chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<style type="text/css">
.sdcty-title {
PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; PADDING-LEFT: 25px; PADDING-RIGHT: 8px; FONT-FAMILY: arial; BACKGROUND: url(/_LAYOUTS/LacVietBio/eofficeimg/Giaodien/NewsCity/iconTitle.jpg) no-repeat left 2px; COLOR: #d70000; FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold
}
.sdcty TD {
FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.tchc_title {
BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 1px solid; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 8px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; BACKGROUND-COLOR: #deefff; FONT-FAMILY: arial; COLOR: #074489; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 8px
}
TD.tchc_Label {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
TD.tchc_text {
FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333; FONT-SIZE: 12px
}
.info TD.rowTop {
PADDING-TOP: 10px
}
.info TD.tchc_Label {
PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold
}
.tchc_text A {
COLOR: #00f; TEXT-DECORATION: underline
}
#dhtmltooltip {
Z-INDEX: 100; BORDER-BOTTOM: #3ca1ff 2px solid; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: #3ca1ff 2px solid; WIDTH: 150px; FONT-FAMILY: arial; VISIBILITY: hidden; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #3ca1ff 2px solid; BORDER-RIGHT: #3ca1ff 2px solid
}
.info TD {
PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 4px
}</style>
<div id="dhtmltooltip" style="position: absolute; width: 300px; top: 38px; left: 63px"><p align="left" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><font face="Arial" size="2">Some text here. Some text here.</font></p></div>
<script type="text/javascript">
    var offsetxpoint = -63 //Customize x offset of tooltip
    var offsetypoint = 21 //Customize y offset of tooltip
    var ie = document.all
    var ns6 = document.getElementById && !document.all
    var enabletip = false
    if (ie || ns6)
        var tipobj = document.all ? document.all["dhtmltooltip"] : document.getElementById ? document.getElementById("dhtmltooltip") : ""

    function ietruebody() {
        return (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body
    }

    function ddrivetip(thetext, thecolor, thewidth) {
        if (ns6 || ie) {
            if (typeof thewidth != "undefined") tipobj.style.width = thewidth + "px"
            if (typeof thecolor != "undefined" && thecolor != "") tipobj.style.backgroundColor = thecolor
            tipobj.innerHTML = thetext
            enabletip = true
            return false
        }
    }

    function positiontip(e) {
        if (enabletip) {
            var curX = (ns6) ? e.pageX : event.clientX + ietruebody().scrollLeft;
            var curY = (ns6) ? e.pageY : event.clientY + ietruebody().scrollTop;
            //Find out how close the mouse is to the corner of the window
            var rightedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20
            var bottomedge = ie && !window.opera ? ietruebody().clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20

            var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000

            //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu
            if (rightedge < tipobj.offsetWidth)
            //move the horizontal position of the menu to the left by it's width
                tipobj.style.left = ie ? ietruebody().scrollLeft + event.clientX - tipobj.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - tipobj.offsetWidth + "px"
            else if (curX < leftedge)
                tipobj.style.left = "5px"
            else
            //position the horizontal position of the menu where the mouse is positioned
                tipobj.style.left = curX + offsetxpoint + "px"

            //same concept with the vertical position
            if (bottomedge < tipobj.offsetHeight)
                tipobj.style.top = ie ? ietruebody().scrollTop + event.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - tipobj.offsetHeight - offsetypoint + "px"
            else
                tipobj.style.top = curY + offsetypoint + "px"
            tipobj.style.visibility = "visible"
        }
    }

    function hideddrivetip() {
        if (ns6 || ie) {
            enabletip = false
            tipobj.style.visibility = "hidden"
            tipobj.style.left = "-1000px"
            tipobj.style.backgroundColor = ''
            tipobj.style.width = ''
        }
    }
    document.onmousemove = positiontip
</script>
  <div style="text-align:center; width:866px; margin-left:auto; margin-right:auto; position:relative">
<img id="Image-Maps_4201310160313214" src="http://www.image-maps.com/uploaded_files/4201310160313214_sodotochuc.png" border="0" width="866" height="430"  usemap="#Image-Maps_4201310160313214" alt="" />
<map id="_Image-Maps_4201310160313214" name="Image-Maps_4201310160313214">
<area onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_title&quot;  colspan=&quot;2&quot;&gt;TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NINH VĂN BÌNH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;7&quot;&gt;&lt;img src=&quot;image_gallery.jpg&quot; width=&quot;156&quot; height=&quot;147&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Năm sinh: 1954&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ học vấn: 12/12&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quản lý giáo dục&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Lĩnh vực phụ trách: Điều hành và quản lý hoạt động giáo dục trung học cơ sở - Tiểu học - Mầm non&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Phụ trách quản trị - tài vụ- tổ chức&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Số đt cơ quan: 38 424 546 - 38 443 764&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Fax: 3 970 717&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" onmouseout="hideddrivetip()" shape="rect" coords="316,19,469,82" href="truong phong" alt="" title=""    />
<area onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_title&quot;  colspan=&quot;2&quot;&gt;PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ NGUYỄN THỊ KIỂU OANH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;7&quot;&gt;&lt;img src=&quot;ppmamnon.png&quot; width=&quot;180&quot; height=&quot;175&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Năm sinh: 1965&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ học vấn: 12/12&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chuyên môn: Đại học tâm lý mầm non&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chính trị: Sơ cấp&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Lĩnh vực phụ trách: Bậc học mầm non&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Phụ trách quản trị - tài vụ- tổ chức&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Số đt cơ quan: 38 424 546 - 38 443 784&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Fax: 3 970 717&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" onmouseout="hideddrivetip()" shape="rect" coords="32,115,185,178" href="pho truong mam non" alt="" title=""    />
<area onmouseover="ddrivetip(&#39;&lt;table width=&quot;100%&quot; class=&quot;info&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td  class=&quot;tchc_title&quot;  colspan=&quot;2&quot;&gt;PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Ông VÕ CAO LONG&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;7&quot;&gt;&lt;img src=&quot;ppphothong.png&quot; width=&quot;182&quot; height=&quot;173&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Năm sinh: 1969&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ học vấn: 12/12&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Trình độ chính trị: Trung cấp&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Lĩnh vực phụ trách: Bậc học phổ thông (Tiểu học và trung học cơ sở)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Số đt cơ quan: 38 424 546 - 38 443 764&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tchc_Label&quot;&gt;- Fax: 3 970 717&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&#39;, &#39;#fffff1&#39;,&#39;500&#39;)" onmouseout="hideddrivetip()" shape="rect" coords="551,114,704,177" href="pho truong pho thong" alt="" title=""    />
</map>
</div>

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 4</p>
Banner centerDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><img width="573" height="95" alt="" src="/Hnh nh bn tin/Banner-len-ket/banner_biendao.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
banner-center-30-04Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="margin-bottom: 3px"><a href="https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/" target="_blank"><img width="575" height="78" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2023-4/BannerHethongthongtinHSHC.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 3px"><a target="_blank" href="https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn/"><img width="575" height="76" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2022-6/646x85.png" alt="" /></a><br />
<a href="https://ddcihcmc.com.vn/"><img alt="" width="575" height="98" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2023-3/BANNER_DDCI.png" /></a></p>
Baner Center - DHDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<a href="http://ictawards.ict-hcm.gov.vn">
<img alt="" style="width: 573px" src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/2015-10/banner-giai-thuong-cntt.png" />
</a>
</p>
Video clipDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/z7sQcar-vmc" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/dyoWrjFE4uY" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/0bI4NQNOXKM" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/9VRAGIXhFxQ" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/F6R5bPxUQMM" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p><iframe height="145" src="https://www.youtube.com/embed/ASXTsX_X49M" frameborder="0" width="194" allow="encrypted-media" gesture="media" allowfullscreen=""></iframe></p>
Banner-DDCIDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p><a href="https://ddcihcmc.com.vn/"><img width="575" height="98" alt="" src="http://quan4.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2023-3/BANNER_DDCI.png" /></a></p>

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
0
5
8
5
7
Tìm kiếm