Thông tin tổ chức hành chính Quận 4 12 Tháng Tư 2023 7:50:00 SA

Nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4


Nhiệm vụ cụ thể của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 như sau:

1. Trưởng Công an Quận 4:

a) Tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 4 về bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận 4; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an Quận 4 trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tham mưu thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Quận 4; tham mưu thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Quận 4 giai đoạn 2020-2030.

b) Giúp đồng chí Lê Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 1.

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4:

a) Tham mưu Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 4 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ Quận 4 vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội tác chiến phòng thủ bảo vệ địa bàn Quận 4.

b) Giúp đồng chí Lê Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 18.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận theo dõi công tác tổ chức triển khai và đôn đốc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 4, chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của Ủy ban nhân dân Quận 4.

b) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Chương trình “Quận 4 - Đô thị thông minh”.

c) Chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4.

e) Giúp đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 16.

4. Trưởng phòng Kinh tế Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp - xây dựng; tham mưu chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn Quận 4.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh tế.

c) Giúp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Chợ Xóm Chiếu.

5. Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

b) Giúp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 9.

6. Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị; Đề án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Quản lý đô thị.

c) Giúp đồng chí Lê Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 2.

7. Trưởng Tài nguyên và Môi trường Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch, xanh và thân thiện môi trường” và chỉ tiêu “Phấn đấu 100% tuyến đường và tuyến hẻm không còn điểm tồn đọng rác; 100% hộ dân đóng tiền thu gom rác” trên địa bàn Quận 4; Tham mưu công tác quản lý đất đai trên địa bàn Quận 4.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

c) Giúp đồng chí Võ Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 10.

8. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học”. Phối hợp Phòng Quản lý đô thị tham mưu Đề án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Giúp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 8.

9. Trưởng phòng Y tế Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch thực hiện Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế.

c) Giúp đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 14 .

10. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đề án “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ; chương trình phát triển du lịch trên địa bàn Quận 4.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin.

c) Giúp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 15.

11. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Chương trình giảm nghèo bền vững.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

c) Giúp đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 13.

12. Trưởng phòng Tư pháp Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Tư pháp.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Giúp đồng chí Võ Thanh Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 4.

13. Trưởng phòng Nội vụ Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình quản lý nhà nước về thanh niên; chương trình cải cách hành chính; Chương trình “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” giai đoạn 2020-2025; Chương trình hành động “Công tác dân vận của chính quyền”; Kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ phường khi triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Nội vụ.

c) Giúp đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 6.

14. Chánh Thanh tra Quận 4:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Quận 4.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Giúp đồng chí Võ Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo dõi hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 3.
 

Số lượt người xem: 397    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
8
5
7
6
3
Tìm kiếm