Đảng - Đoàn thể 09 Tháng Mười 2020 8:25:00 SA

3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Mục tiêu chương trình
- Chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách quản lý Thành phố phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước; đề xuất tỷ lệ điều tiết cho ngân sách Thành phố phù hợp nhu cầu và phát huy các nguồn lực, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng và ngân sách chung của cả nước; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách để thành phố phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng Thành phố trở thành thành phố thông minh.
- Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đột phá về thể chế, thủ tục hành chính và tài chính công, nâng cao chất lượng quản trị công; đề xuất không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận, phường, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển một số huyện thành quận, hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông gắn với thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực mới cho sự phát triển.
- Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân Thành phố tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thi đua sáng tạo xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Hình thành và phát huy các hội đồng phát triển các ngành kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt mối quan hệ với các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách và thể chế; đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất, đồng lòng chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

* Các nội dung chương trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách Trung ương và tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững.
2. Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đề án chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030.
5. Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025.
6. Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 - 2035.
8. Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.
9. Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Đề án thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
11. Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát Đảng và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
12. Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
13. Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.
14. Đề án thành lập Trung tâm hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ở Saint-Petersburg (Liên bang Nga) năm 2020.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Mục tiêu chương trình
- Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư.
- Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số. Chú trọng phát triển hạ tầng dịch vụ thông qua gắn kết, phát huy hiệu quả quy hoạch và huy động tốt các nguồn lực (tài chính, công nghệ, đất đai,...) đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành dịch vụ tương xứng với vai trò, vị trí là ngành mũi nhọn phát triển chiến lược của thành phố. Tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp trên cơ sở tiếp tục phát huy các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, Chuỗi Công viên Phần mềm Quang Trung và mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, hình thành khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao, phù hợp với các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
- Quan tâm phát triển, đảm bảo nhà ở cho người dân trên địa bàn với mức tăng trung bình 1 triệu dân qua 5 năm. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển mạnh ngành logistics; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách đặt ra: giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn, cung cấp và vận động 100% người dân thành phố sử dụng nước sạch, phát triển cây xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị,... đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân Thành phố. Quy hoạch và phát triển kè bờ sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông, kênh rạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

* Các nội dung chương trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
2. Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.
4. Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
5. Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2040.
6. Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025 (Khu công nghệ cao, các Khu công nghiệp, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo).
7. Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
8. Đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 - 2025.
9. Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.
10. Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
11. Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
12. Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.
13. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Mục tiêu chương trình:
- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị); khuyến khích đại học chia sẻ, phát triển giáo dục thông minh, tạo điều kiện tiếp cận và lĩnh hội hệ thống tri thức gắn với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.
- Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế. Phát triển hệ thống y tế toàn diện, ứng dụng công nghệ để phát triển mạnh mẽ y tế thông minh, tiếp tục quan tâm đảm bảo y tế cộng đồng, đáp ứng tốt yêu cầu chăm lo sức khỏe Nhân dân.
- Quan tâm đầu tư phát triển các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao trình độ thể thao thành tích cao và đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao nâng cao thể lực trong cộng đồng. Phát triển các ngành, lĩnh vực văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực để phát triển kinh tế. Củng cố các thiết chế lễ hội, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thường niên; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, chú trọng văn hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, mọi người dân đều được thụ hưởng các giá trị tốt đẹp của đời sống văn hóa - xã hội.

* Các nội dung chương trình cụ thể, bao gồm:
1. Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ.
2. Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.
3. Đề án y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030.
4. Đề án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.
5. Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020 - 2030.
6. Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2030.
7. Đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035.
8. Chiến lược phát triển ngành Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035.
9. Đề án phát triển Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035.
10. Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030.

CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Mục tiêu chương trình:
- Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành phố là địa phương đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng thành phố thông minh, làm nền tảng phát triển kinh tế hiện đại; tiếp tục là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
- Tập trung phát triển Thành phố trở thành Trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế. Nghiên cứu và triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; phát triển du lịch thông minh, phát huy tiềm năng du lịch nội địa, liên kết phát triển du lịch thành phố với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trên cả nước.
- Đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỉ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, tập trung vào các ngành công nghiệp thế mạnh, trọng yếu và có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Thành phố, như: công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, chế biến thực phẩm, công nghiệp dược, nhựa, cao su,... Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, hình thành trung tâm sản xuất và cung ứng giống cây, giống con chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

* Các nội dung chương trình cụ thể, bao gồm:
1. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2020 - 2030.
2. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí - tự động hóa giai đoạn 2020 - 2030.
3. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến thực phẩm giai đoạn 2020 - 2030.
4. Đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030.
5. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sản phẩm nhựa, cao su giai đoạn 2020 - 2030.
6. Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030.
7. Triển khai thực hiện Đề án du lịch thông minh giai đoạn 2020 - 2030.
8. Chương trình liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2030.
9. Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.
10. Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các triển lãm công nghiệp, dịch vụ 4.0 giai đoạn 2020 - 2030.
11. Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020 - 2025.
12. Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2020 - 2025.
13. Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

Số lượt người xem: 22469    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
5
9
0
2
7
Tìm kiếm