Phổ biến chế độ - chính sách 19 Tháng Chín 2023 3:45:00 CH

Những quy định liên quan đến Luật Hộ tịch


Đăng ký và quản lý hộ tịch là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân và Nhà nước. Thông qua việc đăng ký và quản lý hộ tịch đã tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước xác nhận và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý dân cư một cách khoa học, phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trong thời gian qua góp phần quan trọng vào sự ổn định, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch và đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ Trung ương đến cấp xã luôn được củng cố, kiện toàn; hệ thống sổ sách về hộ tịch được lưu trữ, sử dụng lâu dài; thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch có sự cải cách theo hướng giảm giấy tờ phải nộp, giấy tờ phải xuất trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, ngày càng thuận lợi cho người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, khắc phục nguyên nhân gây ra những bất cập, hạn chế nhất là trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với nhiều quy định mới đề cao quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này theo hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới thì việc ban hành Luật Hộ tịch là rất cần thiết. Trên tinh thần đó, ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hộ tịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 và có những điểm mới cơ bản như sau:

1. Khẳng định ví trí, vai trò của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh.
2. Quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân (cùng với cơ sở dữ liệu giấy), kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân (như: đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch; cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn – nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến khi điều kiện cho phép; giảm thời hạn giải quyết đối với hầu hết các việc hộ tịch). Luật hộ tịch cũng quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây.
4. Quy định rõ việc miễn lệ phí Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
5. Quán triệt quan điểm phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương/cơ sở, Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước, xác định lại dân tộc, trừ việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký các việc hộ tịch còn lại.
6. Quy định rõ tiêu chuẩn, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, tăng cường trách nhiệm và tính chuyên nghiệp, hạn chế sai sót, vi phạm; làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương do buông lỏng quản lý.

Cụ thể, Luật hộ tịch gồm có 7 chương và 77 điều, nội dung như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 12 điều, từ Điều 1 đến Điều 12)
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; khái niệm hộ tịch, đăng ký hộ tịch và nội dung đăng ký hộ tịch; nguyên tắc đăng ký hộ tịch; quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân; thẩm quyền đăng ký hộ tịch; trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch; việc hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; lệ phí hộ tịch. Ngoài ra, chương này còn giải thích một số từ ngữ sử dụng trong Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với cá nhân trong đăng ký, quản lý hộ tịch và lệ phí đăng ký hộ tịch...

Chương II. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm 7 mục, 22 điều, từ Điều 13 đến Điều 34)
Chương này quy định về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký các loại việc hộ tịch trong nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm:
Mục 1. Đăng ký khai sinh (gồm 04 điều: từ Điều 13 đến Điều 16);
Mục 2. Đăng ký kết hôn (gồm 02 điều: từ Điều 17 đến Điều 18);
Mục 3. Đăng ký giám hộ (gồm 05 điều: từ Điều 19 đến Điều 23);
Mục 4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con (gồm 02 điều: Điều 24, Điều 25);
Mục 5. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (gồm 04 điều: từ Điều 26 đến Điều 29);
Mục 6. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gồm 02 điều: Điều 30 và Điều 31);
Mục 7. Đăng ký khai tử (gồm 03 điều: Điều 32, Điều 33, Điều 34).

Chương III. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (gồm 7 Mục, 18 điều, từ Điều 35 đến Điều 52).
Chương này quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký các loại việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm:
Mục 1. Đăng ký khai sinh (gồm 02 điều: Điều 35, Điều 36);
Mục 2. Đăng ký kết hôn (gồm 02 điều: từ Điều 37 đến Điều 38);
Mục 3. Đăng ký giám hộ (gồm 04 điều: từ Điều 39 đến Điều 42);
Mục 4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con (gồm 02 điều: Điều 43, Điều 44);
Mục 5. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (gồm 03 điều: Điều 45, Điều 46, Điều 47);
Mục 6. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (gồm 03 điều: Điều 48, Điều 49, Điều 50);
Mục 7. Đăng ký khai tử (gồm 02 điều: Điều 51, Điều 52).

Chương IV. Đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện (gồm 4 điều, từ Điều 53 đến Điều 56)
Cơ quan đại diện là một trong 3 hệ thống cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật. Việc đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài. Chương này quy định một số vấn đề chung mang tính nguyên tắc đối với việc đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện như: Nguyên tắc không trái với pháp luật của nước tiếp nhận và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Điều 53); Công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện (Điều 54); Lập Sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao (Điều 55) và trách nhiệm báo cáo của Cơ quan đại diện (Điều 56).

Chương V. Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch (gồm 2 Mục, 08 điều, từ Điều 57 đến Điều 64)
Mục 1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch (gồm 5 điều từ Điều 57 đến Điều 61) quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch; Sổ hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; nguyên tắc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
Mục 2. Cấp trích lục hộ tịch (gồm 3 điều từ Điều 62 đến Điều 64) quy định về cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký và thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Chương VI. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch (gồm 2 Mục, 10 điều, từ Điều 65 đến Điều 74).
Mục 1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch (gồm 7 điều, từ Điều 65 đến Điều 71) quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cả Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Mục 2. Công chức làm công tác hộ tịch (gồm 3 điều, từ Điều 72 đến Điều 74) quy định về công chức làm công tác hộ tịch; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; những việc mà công chức làm công tác hộ tịch không được làm.

Chương VII. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, từ Điều 75 đến Điều 77)
Chương này quy định về giá trị pháp lý của Sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành của Luật hộ tịch.

Kể từ khi Luật hộ tịch được thông qua tới nay, Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn luật như:
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Nghị định số  87/2020-NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.

Phòng Tư pháp

Số lượt người xem: 232    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
7
0
6
6
3
Tìm kiếm